ArloesiAber, Prifysgol Aberystwyth a NatWest yn ymuno i roi hwb i fentrwyr busnes

08/10/2019
Ben Jones

Mae Prifysgol Aberystwyth ac AberArloesi yn ymuno â NatWest i helpu darpar fentrwyr lleol drwy lansio fersiwn atodol o raglen 'Pre-Accelerator' y banc hwnnw.

Mae'r rhaglen ar agor i fentrwyr busnes a chanddynt syniad am fusnes newydd neu sydd newydd sefydlu un, a'r bwriad yw y bydd o fudd i fyfyrwyr ac i fusnesau lleol fel ei gilydd.

Yn rhan o raglen lwyddiannus 'Entrepreneur Accelerator' NatWest, mae'r 'Pre-Accelerator' yn rhaglen ddigidol sy'n cael ei hategu gan ddigwyddiadau sy'n cynnig cefnogaeth wyneb-yn-wyneb. Y banc sy'n ariannu'r rhaglen gyfan, ac nid oes angen i'r cyfranogwyr fod yn gwsmeriaid i'r banc hwnnw er mwyn cymryd rhan ynddi.

Yn ystod y rhaglen, a fydd yn cael ei lansio ar 4 Rhagfyr gyda digwyddiad yn y Brifysgol, bydd y mentrwyr busnes yn cael manteisio ar 12 modiwl digidol a fydd yn helpu i'w harfogi â'r setiau o sgiliau y bydd eu hangen er mwyn datblygu eu cynigion busnes.

Y llynedd, roedd mwy na 6,000 of fusnesau ledled gwledydd Prydain yn cymryd rhan yn rhaglen 'Entrepreneur Accelerator' banc NatWest, a menywod oedd 47% ohonynt. Mae'r busnesau hyn i gyd wedi denu mwy na £31m o fuddsoddiadau a chyllid.

Dywedodd Tony Orme, hyrwyddwr menter fasnachol Prifysgol Aberystwyth:  Rydym wrth ein bodd o gael gweithio gyda NatWest i ddod â'r rhaglen flaengar hon i Aberystwyth. Hyd yn hyn, dim ond mewn dinasoedd mawrion ym Mhrydain y mae'r rhaglen hon wedi'i darparu, ac rydym ar ben ein digon o gael ei chynnig hi ar Gampws Penglais, gan edrych ymlaen at groesawu darpar fentrwyr busnes o'r gymuned leol yn ogystal â'n myfyrwyr mentergar ni ein hunain" 

Dywedodd y Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol AberArloesi:  "Mae rhaglen 'Pre-accelerator' NatWest yn apelio at fentrwyr busnes a chwmnïau newydd yn y gwyddorau amaethyddol sy'n awyddus i feddwl am ymbaratoi at ddenu buddsoddwyr. Mae'r rhaglen yn ychwanegu at y cymorth a ddarparwn i unigolion sydd â syniadau gwych ac a allai gael budd ychwanegol o'r adnoddau newydd sydd i'w cael yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth, er mwyn eu helpu i gyflymu'r broses o fasnacheiddio eu cynnyrch a'u gwasanaethau.

Dywedodd James Powell, Cyfarwyddwr Menter Rhanbarthol NatWest: "Rydyn ni wrth ein bodd o fod yn gweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth i lansio fersiwn atodol o'n Rhaglen 'Pre-Accelerator' hynod lwyddiannus yn y Brifysgol. Dyma gyfle gwych i fentrwyr lleol sydd wedi cael syniadau penigamp am fusnesau y maent yn awyddus i'w gwireddu neu i'r rhai sydd newydd wthio'r cwch i'r dŵr."

Aberystwyth yw Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru

20/09/2019
Ben Jones

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru ar gyfer 2020 gan The Times / The Sunday Times Good Unviersity Guide.

Mae’r wobr ddiweddaraf hon yn golygu bod y Brifysgol wedi cael ei chydnabod gan The Times / The Sunday Times Good Unviersity Guideam y drydedd flwyddyn yn olynol.

Ym mis Medi 2018 enwyd Aberystwyth yn Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu, ac felly’r brifysgol cyntaf i dderbyn y wobr ddwy flynedd yn olynol.

Cyhoeddir rhifyn diweddaraf The Times / The Sunday Times Good Unviersity Guide ar ddydd Sul 22 Medi 2019 lle gwelir Aberystwyth yn ail yn y DU am Brofiad Myfyrwyr ac am Ansawdd y Dysgu.

Mae Aberystwyth wedi dringo tri lle i safle 45, gan atgyfnerthu ei statws ymhlith 50 prifysgol orau y DU.

Dywedodd Alastair McCall, Golygydd The Times / The Sunday Times Good Unviersity Guide: “Wedi iddi ennill gwobr Prifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu ddwy flynedd yn olynol, mae Aberystwyth eleni yn cipio’r wobr genedlaethol yng Nghymru. Ni fydd hyn yn syndod i’w myfyrwyr, sydd o’r farn taw hi yw’r orau yng Nghymru am ansawdd y dysgu a’r profiad myfyrwyr ehangach ers pedair blynedd. Hi oedd y dewis amlwg i fod yn Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2020.

“Mae’r brifysgol wedi dringo tua 50 lle yn ein tablau cynghrair y DU yn y blynyddoedd diweddar, trawsnewidiad sy’n cael ei atgyfnerthu gan raglen gwariant cyfalaf uchelgeisiol. Daeth canmoliaeth yn sgil ennill yr Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniad Myfyrwyr am y modd mae ei rhaglenni gradd yn herio myfyrwyr i gyflawni eu llawn botensial. Mae adnewyddu’r llyfrgell a Chanolfan y Celfyddydau wedi helpu i sicrhau bod cyfleusterau myfyrwyr o’r radd flaenaf, ac mae gwelliannau pellach, megis y Campws Arloesi a Menter newydd, ar y gweill ar gyfer y flwyddyn nesaf, a ddylai sicrhau anrhydeddau pellach i’r brifysgol yn y dyfodol.” 

Meddai’r Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Dyma newyddion gwych ac rwy’n falch iawn bod gwaith caled cydweithwyr ar draws y Brifysgol bellach wedi’i gydnabod am dair blynedd yn olynol. Mae’r cyhoeddiad am Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru ar ôl bod yn  Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd y Dysgu am ddwy flynedd yn olynol yn gamp yn ei hun, a hoffwn ddiolch i bawb ym Mhrifysgol Aberystwyth am eu cyfraniad at sicrhau hyn. Ar ddechrau blwyddyn academaidd newydd, mae’r gwaith i ddatblygu a chyfoethogi profiad myfyrwyr yn parhau wrth i ni alluogi’n myfyrwyr i ddatgloi eu potensial fel dysgwyr annibynnol yn ogystal ag elwa ar bob agwedd o fywyd prifysgol. Fel Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru gallwn adeiladu ar ein treftadaeth gyfoethog a’n hymrwymiad cenedlaethol at addysg wrth i ni groesawu myfyrwyr a staff o Gymru, y Deyrnas Unedig ac ar draws y byd.”

Dywedodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, Dhanjeet Ramnatsing: “Nid yw’n syndod o gwbl i’n myfyrwyr bod Prifysgol Aberystwyth wedi’i chydnabod fel Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru ar gyfer 2020. Rydym wedi profi trawsnewidiad amlwg yn Aberystwyth dros y blynyddoedd diwethaf. Mae Prifysgol Aberystwyth wedi gweithio’n galed i gyflawni hyn ac mae’n dangos yn glir bod ein Prifysgol yn symud i gyfeiriad cadarnhaol. Rydym yn gobeithio y bydd y Brifysgol yn parhau i gael ei chydnabod yn y dyfodol; gall ddarpar fyfyrwyr edrych ymlaen at brosiectau fel yr Hen Goleg yn ogystal â chyfleusterau a llety newydd Pantycelyn, a bydd rhain yn gwella profiad y myfyrwyr ac yn sicrhau bod y Brifysgol yn parhau i gael ei chydnabod yn haeddiannol fel un o sefydliadau gorau Addysg Uwch y wlad.”  

Ar ôl derbyn Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA), fe ddaeth Aberystwyth i’r y brig o blith prifysgolion Cymru a Lloegr am fodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yng Ngorffennaf 2019.

I grynhoi’r llwyddiannau, Aberystwyth oedd y brifysgol orau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Mae ein Llyfryn Newydd yn Fyw!

12/07/2019
Ben Jones

Rydym wedi bod yn cydweithio'n agos â'n grwpiau briffio o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) y Brifysgol i ddiweddaru ein llyfryn ac mae'n bleser gennym i rannu bod hwn bellach yn fyw. Ar gael o hafan y wefan (ac yma!), mae'r llyfryn newydd yn cynnig llawer iawn o fanylion ar yr hyn y bydd y Campws newydd yn ei gynnig, yn enwedig o ran cynhwysedd, graddfeydd ac offer.

Gobeithiwn y dylai hyn fod yn sail well i bartneriaid prosiect a chydweithredwyr arfaethedig - o'r gymuned academaidd a'r gymuned fusnes - am y math o ymchwil y gellir ei wneud yma. Gobeithiwn ei fod yn sbarduno eich diddordeb. Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw gwestiynau, neu ddechrau unrhyw drafodaethau ymchwiliol. Mae'r Biofanc Hadau wrth gwrs yn gwbl weithredol, ond byddem hefyd yn croesawu ymholiadau am brosiectau sy'n gysylltiedig â'r Ganolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, neu'r Uwch Ganolfan Ddadansoddi, sydd i ddod.

Biofanc Hadau Newydd yn Weithredol

12/07/2019
Ben Jones

Roeddem yn falch iawn o nodi carreg filltir bwysig yn adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth y mis hwn wrth i'r Biofanc Hadau gael ei drosglwyddo. Ar ddydd Gwener 24 Mai, derbyniodd yr Athro Iain Donnison, Pennaeth IBERS, allweddi'r adeilad ar ran Prifysgol Aberystwyth, IBERS, a Bwrdd Prosiect CAMA.


Mae'r trosglwyddiad swyddogol yn golygu bod yr adeilad hwn bellach yn pasio'n swyddogol o berchenogaeth a chyfrifoldeb y contractiwr i'r Brifysgol. Bydd y broses o symud offer a deunyddiau o'r storfa hadau presennol yn dechrau nawr, a bydd yn cymryd pythefnos. Yn arwain ar y broses hon bydd Ben Ling, Dr. Danny Thorogood, a Dr. Lin Huang, gyda chefnogaeth aelodau Tîm Prosiect CAMA.

Rhaglen Hwyluso Busness BioAccelerate yn Ôl am ei Ail Flwyddyn

23/05/2019
Ben Jones

Ar ddydd Iau 2 Mai 2019, fe wnaeth carfan ddiweddaraf BioAccelerate ymgynnull yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth (AberInnovation) i ddechrau rhaglen hwyluso busnes 8 wythnos. Yn dilyn proses ddethol helaeth, gwahoddwyd deg arloeswr uchelgeisiol i ymuno â charfan 2019 BioAccelerate.

Bellach yn ei hail flwyddyn, mae BioAccelerate yn rhaglen hwyluso busnes sy'n helpu i fasnacheiddio arloesedd yn y sectorau biowyddorau, gofal iechyd, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod. Bydd y rhaglen yn cyfuno gweithdai rhyngweithiol gyda mentora wedi'i deilwra, gan roi i bob cyfranogwr y wybodaeth a'r sgiliau i ddatblygu eu syniadau arloesol.

Wedi iddynt gyrraedd diwedd y rhaglen, bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i ddangos y cynnydd a wnaed ar eu syniadau drwy gyflwyno i banel o arbenigwyr yn y diwydiant ac arweinwyr busnes. Gall y garfan BioAccelerate ddisgwyl datblygu eu cynfas model busnes eu hunain, rhagamcanion ariannol, cyfle yn y farchnad sydd wedi ei ddiffinio, rhagamcan o werth y cwmni a llwyfan cyflwyno cais.

Wedi'i arwain yn bennaf gan gwmni gyllid busnes, Nurture Ventures, bydd gweithdai hefyd yn cynnwys entrepreneuriaid llwyddiannus yn rhannu eu straeon gyda'r grŵp, yn ogystal â chyflwyniadau gan amrywiaeth o sefydliadau a noddwyr, gan gynnwys Appleyard Lees, Greaves Brewster, ABERInstruments a Menter a Busnes. Bydd y pynciau'n cynnwys cyllid buddsoddi, credydau treth ymchwil a datblygu, cyfraith eiddo deallusol, a diffinio cynnig gwerth.

Dywedodd Ben Jones, Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth: "Rydyn ni wrth ein boddau i allu rhedeg y rhaglen hon eto eleni. Roedd yr adborth a gawsom ar gyfer y rhaglen y llynedd yn hynod gadarnhaol ac mae'r ffaith bod nifer o unigolion o'r garfan honno bellach yn mwynhau llwyddiannau sylweddol yn dyst i werth y rhaglen hon. Yr ydym yn awyddus iawn i weld AberInnovation yn cael ei ystyried yn ganolfan ffyniannus ar gyfer mentrau entrepreneuriaeth, ac mae rhaglenni fel BioAccelerate yn hanfodol i wireddu'r weledigaeth honno."

Nod Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yw helpu cwmnïau ym mhob cam o'u datblygiad yng Nghymru a thu hwnt i wireddu eu huchelgais ac i dyfu, ffynnu a sbarduno twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, biotechnoleg ac amaeth-dechnoleg.

Dywedodd Bill Poll, Cyfarwyddwr Cysylltiol BBSRC: "Fel un o'r partneriaid sy'n buddsoddi yn y Campws, mae BBSRC yn llawn cyffro i weld sut mae AberInnovation yn sbarduno datblygiad cymuned arloesi fywiog a ffyniannus, gan alluogi entrepreneuriaid a busnesau i gydweithio ag ymchwilwyr, cael mynediad at gyfleusterau arbenigol ac elwa ar rwydweithiau a rhaglenni cymorth fel BioAccelerate."

Mae'r datblygiad uchelgeisiol gwerth £ 40.5m yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (rhan o UKRI); a chan Brifysgol Aberystwyth.

Cynhaeaf Proffidiol InvEnterPrize i Egin-fusnes Amaeth

04/04/2019
Ben Jones

Menter newydd i gynorthwyo ffermwyr Colombia i wella cynhyrchiant cnydau yw enillydd diweddaraf InvEnterPrize, cystadleuaeth ar ffurf ‘Dragon’s Den’ i fyfyrwyr mentrus Prifysgol Aberystwyth.

Datblygwyd Amigrow gan dîm rhyng-ddisgyblaethol dan arweinyddiaeth myfyrwraig PhD o Golombia, Liliana Castillo.

Ei nod yw defnyddio technoleg lloeren a dysgu peirianyddol i gynorthwyo ffermwyr gyda’u penderfyniadau.

Ynghyd â theitl InvEnterPrize 2019, mae Amigrow yn derbyn £10,000 i’w fuddsoddi er mwyn datblygu’r cysyniad a’i baratoi ar gyfer y farchnad.

Mewn ymateb i’w llwyddiant, dywedodd Liliana: “Mae ennill InvEnterPrize yn bwysig iawn i ni, does dim geiriau i ddisgrifio’r teimlad.”

“Cychwynnodd y syniad gyda’m mhrofiad amaethyddol yng Ngholombia. Gyda chefnogaeth InvEnterPrize rydym yn edrych ymlaen at ddechrau profi galluoedd Amigrow. Rydym am ddatblygu’r prototeip yn gyntaf a’i ddatblygu er mwyn gweld yn iawn beth sy’n gweithio neu ddim, a chynhyrchu rhywbeth ystyrlon i’r ffermwyr fel eu bod yn gwneud y penderfyniadau cywir ar yr amser iawn a chynhyrchu elw gwell.”

“Mae Colombia’n wlad amrywiol iawn,” ychwanegodd Liliana. “Mae gennym amgylcheddau gwahanol iawn ar gyfer mathau gwahanol o gnydau. Rydym am ddechrau’r broses gyda chynhyrchwyr reis, sy’n hynod bwysig am fwydo pobl Colombia a’r byd.”

Roedd cynllun busnes Amigrow yn un o bymtheg cais ar gyfer InvEnterPrize 2019, gyda chwech yn cyrraedd y rownd derfynol ac yn cyflwyno’u syniadau i’r beirniad ddydd Gwener 29 Mawrth 2019.

Dywedodd Cadeirydd y beirniaid, Donald Davies, Athro Emeritws mewn Toxicoloeg yng Ngholeg Imperial Llundain: ”Rydym yn hynod falch o gyhoeddi mai Amigrow yw enillydd InvEnterPrize 2019; llongyfarchiadau gwresog i Liliana a’r tîm â’r fenter.

“Mae InvEnterPrize yn gystadleuaeth ardderchog sy’n dangos y myfyrwyr ar eu gorau, ac eleni profodd yn un o’r anoddaf i’w beirniadu gyda’r chwech yn y rownd derfynol yn gwneud cyflwyniadau ardderchog. Mae’n amlwg ei bod yn ysbrydoli myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i fentro a datblygu syniadau sy’n mynd y tu hwnt i’r hyn maent yn ei wneud fel arfer. Mae mor bwysig i hau’r syniad y gall myfyrwyr ddatblygu’n fusnes, ac mae’r gystadleuaeth hon, ynghyd â’r gefnogaeth sy’n cael ei roi i’r timau drwy’r flwyddyn gan wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol, yn gwneud hyn i gyd yn bosib.”

Dywedodd trefnydd InvEnterPrize a hyrwyddwr menter ym Mhrifysgol Aberystwyth, Tony Orme: “Mae safon y ceisiadau eleni wedi bod yn eithriadol o uchel ac fe brofodd y rownd derfynol hynny. Rydym yn eithriadol ddiolchgar i’n panel o feirniaid am eu hamser gwerthfawr a’u harbenigedd wrth i ni chwilio am enillydd, ac i gyn-fyfyrwyr y Brifysgol am eu cefnogaeth ariannol a gwneud hyn oll yn bosibl drwy Gronfa Aber. Edrychwn ymlaen at weithio gydag Amigrow a Liliana wrth iddynt ddatblygu’r cysyniad.”

Profodd Amigrow fwy o lwyddiant yn InvEnterPrize 2019 wrth iddynt ennill gofod swyddfa am flwyddyn yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth, datblygiad £40.5m ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwynwyd y wobr, a roddwyd am y cyflwyniad gorau ym maes diwydiant technoleg amaeth a’r sector biowyddoniaeth, gan Dr Rhian Hayward, Prif Weithredwr Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Bellach yn ei 6ed blwyddyn, sefydlwyd InvEnterPrize, i annog diwylliant o fentro ymhlith myfyrwyr.

Mae’r wobr o £10,000, a ddarperir gan gyn-fyfyrwyr drwy Gronfa Aber, yn galluogi’r enillydd i fuddsoddi mewn offer, cyfleusterau neu wasanaethau proffesiynol er mwyn gwireddu’r ddyfais neu syniad cychwyn busnes.

Yn ogystal cafodd ymgeiswyr gyfleoedd i gael cyngor arbenigol a mynychu cyfres o weithdai a chyflwyniadau gan bobl fusnes llwyddiannus, wrth iddynt ddatblygu eu cynigion terfynol, gan dderbyn cyngor gwerthfawr ar hyd y daith.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig rhaglen lawn o ddigwyddiadau i gefnogi gweithgaredd entrepreneuraidd ymhlith myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff. Mae rhagor o wybodaeth am AperPreners ar y wefan.

Beirniaid InvEnterPrize 2019
Donald Davies (Chair) – Athro Emeritws mewn Toxicoloeg yng Ngholeg Imperial Llundain a Sefydlwr Gyfarwyddwr ML Laboratories plc, un o’r cwmnïoedd biotechnoleg cyntaf i’w restri ar Farchnad Stoc Llundain.

Jane Clayton – Cyfrifydd Siartredig a Chyfarwyddwr anweithredol profiadol. Cadeirydd Bay Leisure Limited a Thrysorydd Sefydliad Meddygol Dewi Sant.

Nigel Davies – Wedi graddio a chwblhau ei astudiaethau ol-raddedig yn Aberystwyth, bu Nigel yn gweithio ym myd technoleg a busnes am 30 mlynedd. Yn 2003 roedd yn gyfarwyddwr sefydlu Innoval Technology, cwmni ymgynghori o’r DU ym maes technoleg sydd â chwsmeriaid ar draws y byd.

Huw Morgan – Cyn-Bennaeth Bancio Busnes gyda HSBC, bu Huw yn gweithio i HSBC am y rhan fwyaf o’i yrfa waith. Yn fwy diweddar roedd yn gyfrifol am Fancio Busnes a Masnachfraint (Franchise) yn y DU.

David Sargen – Partner Rheoli gyda Derivatives Risk Solutions LLP, ymgynghoriaeth risg arbenigol sydd yn darparu arbenigedd ar draws sbectrwm eang o ddisgyblaethau o fewn y byd ariannol, gyda ffocws arbennig ar y farchnad deilliadau fyd-eang.

Kerry Diamond – Cadeirydd Bwrdd Datblygu Diwydiannol Ymgynghorol Cymreig, sydd yn cynghori Llywodraeth Cymru ar gymorth grantiau i fusnes, Ymgynghorydd Gwella Busnes ac Is-Gadeirydd Partneriaeth Menter Leol Stoke and Staffs. Cyn-Brif Swyddog Ariannol Zytec, cwmni ceir perfformiad uchel.

Mae pob un o’r beirniaid yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth.

Crwsibl De Cymru yn cyhoeddi adroddiad Gwyddoniaeth ac Arloesedd i Lywodraeth y DU

04/04/2019
Ben Jones

Cyflwynwyd adroddiad archwilio o bwys sy’n nodi cryfderau ymchwil ac arloesi Cymru i Lywodraeth y DU heddiw, ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.

Cynhyrchwyd Adroddiad Archwilio Gwyddoniaeth ac Arloesedd gan Crwsibl De Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac sydd yn dod â phrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe ynghyd â chanolfannau rhagoriaeth ymchwil a chwmnïau rhyngwladol arwyddocaol.

Comisiynwyd yr astudiaeth gan Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol San Steffan, ac mae'n amlinellu sut y gall y consortiwm gymryd camau cadarnhaol a pharhaol er mwyn cynorthwyo i ddatgloi potensial twf dan arweiniad arloesedd yng Nghymru.

Mae'r adroddiad yn cadarnhau meysydd thematig o bwys cenedlaethol a rhyngwladol yn ogystal â phortffolio cryf o asedau gwyddonol ac arloesi sy'n gystadleuol yn rhyngwladol ac sy'n datblygu arloesedd dur, gweithgynhyrchu clyfar, arloesedd ym maes iechyd a thechnoleg amaethyddiaeth a bwyd.

Arweiniwyd yr archwiliad o'r sector Dechnoleg Bwyd-Amaeth yng Nghymru gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n dangos cryfderau arwyddocaol y consortiwm ar draws ymchwil Technoleg Bwyd-Amaeth.

Mae'r adroddiad yn amlygu gwaith Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig y Brifysgol ar wella cnydau, iechyd anifeiliaid a rheoli ffrydiau gwastraff Bwyd-Amaeth.

Bydd trosi’r datblygiadau technolegol a phrosesau arloesol hyn yn arwain at gynyddu cynhyrchiant ac allforion i’n cynhyrchwyr craidd, ac yn hybu gallu hirdymor ein diwydiant prosesu bwyd a diod i fod yn gystadleuol.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi’r potensial sydd yn gysylltiedig gyda datblygiad Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth, buddsoddiad gwerth £40.5m sydd yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Biotechnoleg a Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth.

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ar gampws Gogerddan ger Aberystwyth gael ei gwblhau yn 2020, a bydd yn darparu cyfleusterau ac arbenigedd i helpu busnesau i drosi datblygiadau arloesol a buddsoddiadau mewn Technoleg Bwyd-Amaeth yn gynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd.

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates: “Yng Nghymru, mae angen dealltwriaeth well arnom ni o sut y mae ymchwil ac arloesedd yn ysgogi cynhyrchiant a thwf er mwyn i ni allu cefnogi'r meysydd hynny sy'n cynnig y cyfle gorau i dyfu ein heconomi, creu swyddi a datblygu sgiliau.

“Rwyf yn ystyried yr archwiliad hwn fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth o asedau yng Nghymru, y gellir manteisio arnynt er mwyn cyflawni blaenoriaethau'r Llywodraeth.

“Mae economi de Cymru yn dod yn fwyfwy soffistigedig ac mae'r Archwiliad hwn yn ddull defnyddiol o'n helpu i ddeall y sefyllfa bresennol a'r hyn y mae'n rhaid i ni ei wneud er mwyn symud ymlaen. Rwyf yn croesawu'r Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd oherwydd ei fod yn ein helpu i ddeall economi Cymru ac yn ein galluogi i gynllunio ar gyfer buddsoddiad yn y dyfodol.”

Dywedodd James Davies, Cadeirydd Gweithredol Diwydiant Cymru: “Mae'r cyfle a roddir i ni gan yr Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd yn amserol iawn. Mae'n hollbwysig ein bod ni'n cymryd camau ymlaen ar y cyd ac yn hyderus i greu datrysiadau a fydd yn gwella ein cymdeithas er budd pawb.

“Bydd y bartneriaeth Crwsibl De Cymru yn neilltuo ymdrech ac adnoddau i'n meysydd arbenigol o ragoriaeth ac unigrywedd lle gallwn arwain agendâu gwyddoniaeth ac arloesedd mewn modd hyderus a chadarn, er budd Cymru a'r DU yn ehangach."

Dywedodd yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil, Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesedd ym Mhrifysgol Aberystwyth: "Mae Archwiliad Menter ac Arloesedd Crwsibl De Cymru yn cydnabod y cryfderau sylweddol mewn ymchwil ac arloesedd yng Nghymru ac, yn arbennig i Brifysgol Aberystwyth, ein rôl arweiniol mewn Technoleg Bwyd-Amaeth sy'n arwain y byd.

"Yn Aberystwyth, rydym yn parhau i adeiladu ar y cryfder hwn, gyda buddsoddiad newydd o dros £50m mewn gwyddoniaeth a thechnoleg flaengar mewn partneriaeth â diwydiant a llywodraeth. Ar y cyd ag IBERS, cyfleusterau megis y Ganolfan Ffenomeg Planhigion Genedlaethol, Pwllpeiran, y Ganolfan Rhagoriaeth Arloesedd mewn Da Byw a datblygiadau newydd megis Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth a labordai gwyddoniaeth filfeddygol VetHub 1, yn ogystal â nifer o wyddonwyr newydd o’r radd flaenaf sydd wedi’u denu i'r brifysgol, byddant yn sicrhau ein bod yn parhau ar flaen y gad yn y maes hwn.”

Meddai'r Athro Hilary Lappin-Scott OBE, Cadeirydd Grŵp Noddi Gweithredol Crwsibl De Cymru ac Uwch Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae'r prifysgolion sydd aelodau craidd o'n Harchwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesedd (SIA) gan gonsortiwm Crwsibl De Cymru, sef Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe, yn cydnabod bod gennym rôl ganolog i'w chwarae wrth drawsnewid perfformiad cynhyrchiant ein rhanbarth ac rydym yn ymdrechu'n ddiflino i wneud newid cadarnhaol yn lleol, yn genedlaethol ac ar lefel y DU.

“Wedi gweithio gyda'n gilydd am flynyddoedd lawer, rydym yn rhannu gweledigaeth gyffredin o ran trawsnewid economi Cymru y mae gwyddoniaeth ac arloesedd o'r radd flaenaf yn ganolog iddi.”

Meddai Chris Skidmore, y Gweinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth yn San Steffan: “Rydyn ni'n arweinwyr byd ar draws ystod o ddisgyblaethau gwyddoniaeth ac ymchwil, ac mae'r Adroddiadau Archwilio Gwyddoniaeth ac Arloesedd a gyhoeddir heddiw yn dangos bod y genedl gyfan yn cyfrannu at yr enw da hwnnw. O hybu ein cryfderau diogelwch seiber yn Swydd Gaerwrangon i wella cynaladwyedd meysydd awyr dan arweiniad Prifysgol Brunel, mae gennym lawer i ymfalchïo ynddo ac rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar y cryfderau hyn ac eraill yn ein Strategaeth Ddiwydiannol fodern trwy'r cynnydd mwyaf mewn cyllid gwyddoniaeth mewn cenhedlaeth.”

Mae BioAccelerate 2019 yn Chwilio am Arloeswyr Uchelgeisiol ar gyfer Rhaglen 8 Wythnos

07/03/2019
Ben Jones

Yn ôl am yr ail flwyddyn, mae BioAccelerate yn chwilio am hyd at ddeuddeg o arloeswyr buddiol ar gyfer ei garfan 2019.

Mae BioAccelerate 2019 yn hwylusydd busnes sy'n helpu i fasnacheiddio arloesedd yn y sectorau biowyddorau, gofal iechyd, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod. Bydd y rhaglen yn helpu'r rhai sy'n cymryd rhan i ddatblygu eu datblygiadau arloesol I gynigion farchnad-baroda bydd yn arwain at lwyfan cais i banel o arweinwyr busnes ac arbenigwyr o’r diwydiant.

Fel menter ar y cyd rhwng Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a Nurture Ventures, bydd gweithdy cyntaf BioAccelerate 2019 yn digwydd ar ddydd Iau 2 Mai 2019. Bydd y rhaglen 8 wythnos yn cyfuno gweithdai dwys gyda mentora ymarferol ac mae cefnogaeth gan noddwyr y rhaglen yn galluogi i BioAccelerate gael ei gynnig yn rhad ac am ddim i gyfranogwyr dethol. Bydd y pynciau'n cynnwys cyllid buddsoddi, credydau treth ymchwil, cyfraith eiddo deallusol, a chynnigion gwerth. Bydd pob gweithdy hefyd yn cynnwys entrepreneuriaid llwyddiannus yn rhannu eu straeon ac yn cynnig cyngor amhrisiadwy i'r rhai sy'n cymryd rhan.

Bydd ceisiadau ar gyfer BioAccelerate 2019 ar agor rhwng dydd Llun 4 a dydd Iau 28 Mawrth, pan fydd panel dethol yn gwerthuso'r Datganiadau o Ddiddordeb gyda'r potensial ar gyfer yr effaith fasnachol a chymdeithasol uchaf. Gall cyfranogwyr sy'n cwblhau'r rhaglen BioAccelerate ddisgwyl datblygu eu cynfas model busnes eu hunain, rhagamcanion ariannol, cyfle diffiniedig i'r farchnad, prisiad o’r cwmni a dec ar gyfer eu llwyfan cais.

Dywedodd Dr. Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: "Rwyf wrth fy modd ein bod yn gallu cynnig BioAccelerate eto eleni i gwmnïau ac entrepreneuriaid cyfnod cynnar. Mae ein hentrepreneuriaid 2018 wedi mynd o nerth i nerth ers rhaglen y llynedd ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu grŵp arall. Mae'r gymuned fusnes sy'n ymgysylltu â'n harbenigwyr yn parhau i dyfu'n gyflym ac mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth bellach wedi hen gychwyn ar ddatblygu rhwydweithiau a chysylltiadau drwy BioAccelerate a mentrau eraill tuag at glwstwr mwy o faint."

Mae effaith rhaglen BioAccelerate y llynedd yn glir i'w weld, gyda llawer o'r garfan wedi gwneud cynnydd calonogol ar eu busnesau ers elwa o'r rhaglen gymorth deilwredig. Mae pedwar o'r garfan flaenorol wedi cofrestru eu cwmnïau yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth ers hynny, ac maent yn parhau i fanteisio ar y cymorth busnes a gynigir.

Dywedodd Jeff Bartlett, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Nurture Venutres: "Pan lansiwyd BioAccelerate yn 2018, ein nod oedd cefnogi ein harloeswyr cynhenid yng Nghymru gyda chyngor ymarferol, mentora a dysgu yn canolbwyntio ar barodrwydd i fuddsoddi. Mae llwyddiant rhaglen y llynedd wedi arwain at lansio busnesau a ariennir yn llawn ac eraill yn parhau i ddatblygu eu syniadau i fod yn barod i'r farchnad. Ar gyfer 2019 rydym wedi llunio rhaglen ryngweithiol 8 wythnos a fydd yn arwain at ddiwrnod llwyfan cais, sy'n ein galluogi i weithredu'n gyflym i fasnacheiddio syniadau arloesol a helpu i greu busnesau blaengar eraill yng Nghymru."

Nod Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yw helpu cwmnïau yn ystod pob cam o ddatblygiad yng Nghymru a thu hwnt i wireddu eu huchelgais ac i dyfu, i ffynnu ac i ysgogi twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, biotechnoleg ac amaeth-dechnoleg. Ariennir datblygiad uchelgeisiol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, sy’n werth £40.5m, gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru; gan Gyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (rhan o UKRI) a chan Brifysgol Aberystwyth.

Dathlu cynnydd gwaith adeiladu gyda seremoni llofnodi’r dur

19/11/2018
Ben Jones

Mae’r cam diweddaraf yn y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi’i nodi mewn seremoni arbennig.

Ymgasglodd cyllidwyr, staff y brifysgol, rhanddeiliaid cymunedol a chynrychiolwyr diwydiant ar gyfer seremoni llofnodi’r dur ddydd Llun 12 Tachwedd 2018 ar gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth.

Roedd y digwyddiad yn nodi cwblhau ffrâm ddur Bio-fanc Hadau’r Campws newydd.

Gwahoddwyd gwesteion i lofnodi trawst dur, ac yna fe’i codwyd gyda chraen a’i osod yn ei le gan ddod yn rhan barhaol o strwythur yr adeilad.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Hyd yn oed cyn cwblhau’r gwaith, mae’r Campws yn bendant ar agor ac ar waith, yn gweithredu fel magnet ar gyfer cydweithio a chydleoli rhwng busnes a’r brifysgol. Mae seremoni llofnodi’r dur yn garreg filltir gyffrous yn llinell amser y gwaith ar adeiladu’r Campws, ac yn gyfle i bawb weld y cynnydd gwych sydd eisoes wedi’i wneud ar y safle. Bydd y datblygiad yn gartref ardderchog i fusnesau a phartneriaethau newydd, gan adeiladu ar sawl prosiect diwydiannol cydweithredol sydd wedi’u hen sefydlu a denu rhai newydd i Gymru.”

Cafwyd cynnydd sylweddol dros y misoedd diwethaf, gyda’r gwaith ar baratoi sylfaeni’r safle ar gyfer y Ganolfan Bio-fanc Hadau a Bioburo bellach wedi’i gwblhau.

Mae’r prif gontractwr, Willmott Dixon, hefyd wedi bod yn brysur yn dargyfeirio gwasanaethau a chodi strwythur dur yr adeiladau cyntaf ar y Campws.

Bydd y datblygiad £40.5m yn meithrin cydweithio rhwng busnes a’r byd academaidd, gan gynnig cyfleusterau ac arbenigedd fydd yn arwain y byd yn y sectorau bwyd a diod, biotechnoleg a thechnoleg amaeth, gyda chyllid gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, y BBSRC – rhan o UK Research and Innovation – a Phrifysgol Aberystwyth.

Dywedodd Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Wrth i ni ddathlu cynnydd, rydym ni nawr yn canolbwyntio ar sut y bydd cyfleusterau’r Campws newydd yn cefnogi’r gymuned fusnes a’r brifysgol mewn prosiectau cydweithredol fydd yn gweld cynhyrchion a gwasanaethau newydd yn cael eu dwyn i’r farchnad. Mae ein drws bellach wirioneddol ar agor ar gyfer y trafodaethau cyffrous hyn.”

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth hefyd yn gartref i Ganolfan Gwyddor Ddadansoddol a Chanolfan Bwyd y Dyfodol, a bydd yn gwbl weithredol erbyn haf 2020.

Unwaith iddo agor, bydd y Campws yn adeiladu ar alluoedd sydd eisoes yn bodoli yn sefydliadau Prifysgol Aberystwyth, gan weithio’n arbennig o agos gyda Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) i hwyluso gwell mynediad at y galluoedd ymchwil rhagorol sy’n cael eu cynnig ar hyn o bryd yn ogystal â siapio blaenoriaethau ymchwil trosiadol yn y dyfodol.

Mae Willmott Dixon wedi cydweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion i gynnig cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith a phrentisiaethau i bobl ifanc yn yr ardal.

Dywedodd Neal Stephens, Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon: “Roedd heddiw’n achlysur gwych i ddathlu’r cynnydd rhagorol sydd wedi’i wneud hyd yma, ond mae ein gwaith yn estyn y tu hwnt i’r adeiladau rydym ni’n eu hadeiladu. Rydym ni am adael effaith gadarnhaol a pharhaus yn y gymuned. Dyna pam ein bod ni’n gweithio gyda’r Cyngor a darparwyr eraill i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc a phobl ddi-waith tymor hir. Tra’n bod ni yma, rydym ni am sicrhau bod y prosiect yn dod â budd i gynifer o bobl â phosibl.”

Mae un o’r adeiladau presennol, fydd yn rhan o Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth ar safle Gogerddan, eisoes wedi’i adnewyddu i safon uchel gan gynnig dros 300m2 o ofod swyddfa y gellir ei rentu i’r gymuned fusnes.

Mae’r cyfleuster wedi’i foderneiddio i ddarparu’n benodol ar gyfer cwmnïau sy’n dymuno cyd-leoli gydag ymchwilwyr blaenllaw yn y sectorau biowyddorau a thechnoleg amaeth.

Sefydlu busnes medd ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth

04/10/2018
Ben Jones

Mae’r cwmni cynhyrchu cyntaf sydd wedi’i leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi rhoi gwedd fodern ar hen ddiod.

Sefydlwyd Shire Meadery gan Benjamin Guscott a Nelson Almeida ar ddechrau 2018 er mwyn cynhyrchu fersiwn gyfoes o fedd, diod alcoholig sydd wedi’i gwneud o fêl wedi ei eplesu.

Gwireddwyd y syniad am fusnes newydd ar ôl i Benjamin a Nelson gyfarfod ym mis Chwefror mewn cynhadledd i fyfyrwyr a oedd am fentro i fyd busnes.

Ar ôl edrych ar wahanol opsiynau i leoli’r busnes, penderfynwyd mai adeiladau Campws Arloesi a Menter Aberystwyth ar gampws Gogerddan, Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyncoch fyddai’r lleoliad delfrydol.

Dywedodd Benjamin Guscott, sydd wedi cwblhau Doethuriaeth mewn Biowyddorau o Brifysgol Aston: “Fe ddes i o hyd i fedd pan yr oeddwn yn astudio ar gyfer fy noethuriaeth, ac yna dechrau ei wneud yn hwyrach. Rwyf wedi dod at gynhyrchu medd o safbwynt gwyddonol, ac wedi arbrofi gyda’r elfennau pwysicaf er mwyn creu rhywbeth sydd yn ehangach ei apel na’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd. Wedi llawer o arbrofi, mae gen i fformiwla ar gyfer cynhyrchu medd cyfoes sydd ddim mor felys nac yn cynnwys gymaint o alcohol â medd traddodiadol.

“Buom yn ystyried nifer o leoliadau ar gyfer y busnes gan gynnwys Birmingham, Bryste a Chaerfaddon. Roeddem yn chwilio am le a fyddai’n darparu cefnogaeth broffesiynol ar agwedd wyddonol y busnes yn ogystal â rhywle hardd, croesawgar a fforddiadwy. Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, Gogerddan yn cynnig pob un o’r rhain.”

Cynhyrchodd Shire Meadery eu poteli cyntaf o fedd ym mis Gorffennaf 2018 ac mae bellach yn cynhyrchu’r ddiod yn fasnachol.

Meddai Nelson Almedia, a ddaeth i Brifysgol Aberystwyth i astudio Cyfrifiadureg: “Gellir dadlau mai medd yw’r ddiod alcoholig hynaf yn y Deyrnas Unedig ac mae ei phoblogrwydd ar gynnydd ymysg pobl ifanc. Rydym wedi derbyn llawer o gefnogaeth gan raglen hynod ddefnyddiol BioAccelerate Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, a chynllun menter y Brifysgol AberPreneurs. Rheswm gwych arall dros fod ar gampws prifysgol yw bod gymaint o arloeswyr eraill gwahanol o’ch cwmpas. Mae ymchwilwyr yma o bedwar ban byd ac mae’n amgylchedd hynod greadigol ac ysgogol.”

Dywedodd Dr Rhian Hayward, Prif Weithredwr Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Rydym wrth ein bodd mai Shire Meadery yw un o’r cwmnïau cyntaf i fod yn denant yn ein swyddfeydd sydd wedi dodrefnu, ac sydd gyferbyn â chanolfan ymchwil fwyaf y Brifysgol. Maent yn ymuno â thenantiaid eraill yma sy’n cael mynediad at arbenigedd o safon fyd-eang ym meysydd technoleg amaeth a’r biowyddorau yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio gydag arloeswyr o’r un feddylfryd. Mae’r gwaith adeiladu ar brif gyfleusterau Campws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi dechrau ac edrychwn ymlaen at ehangu ein cymuned yn ystod y misoedd a'r blynyddoedd nesaf.”

Unwaith y bydd y datblygiad wedi ei gwblhau ddiwedd 2020, bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn adnodd o safon byd a fydd yn denu cyllid ymchwil preifat a chystadleuol, gan alluogi cwmnïau ac ymchwilwyr i ymgymryd â phrosiectau ymchwil ar y cyd er mwyn hybu’r bio-economi.

Mae’r Campws yn tanlinellu ymrwymiad Prifysgol Aberystwyth i gynnal mwy o ymchwil ac arloesedd rhyngddisgyblaethol ar gyfer dyfodol sy’n canolbwyntio’n gynyddol ar ymchwil a datblygu am gynyrch a gwasanaethau newydd ar draws sectorau.

Mae datblygiad £40.5m Campws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi ei ariannu gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Biotechnolegol a Biolegol (BBSRC) – rhan o UK Research and Innovation; a Phrifysgol Aberystwyth. 

Cyflwyniadau gan naw o arloeswyr wrth i BioAccelerate dynnu at ei derfyn

13/07/2018
Ben Jones

Ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf, rhoddwyd cyfle i naw o entrepreneuriaid uchelgeisiol gyflwyno eu syniadau i banel o fuddsoddwyr ac arbenigwyr diwydiant yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth. Roedd y diwrnod cyflwyno yn nodi diwedd rhaglen 12 wythnos BioAccelerate, rhaglen hwyluso busnes cyntaf Cymru sy'n canolbwyntio ar fasnachu biowyddoniaeth ac arloesi gofal iechyd.

Roedd y rhaglen, a lansiwyd yn BioWales 2018 ym mis Mawrth, yn rhaglen hwyluso busnes ymarferol i helpu i fasnachu arloesedd yn y sectorau biowyddoniaeth a gofal iechyd ledled Cymru. Mewn rhaglen a oedd yn cyfuno gweithdai a sesiynau mentora un i un, roedd y cyfranogwyr yn gallu datblygu eu syniadau arloesol yn gynigion parod am y farchnad.

Dywedodd Dr Rhian Hayward, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Roedd y cyflwyniadau gan yr entrepreneuriaid yn gyffrous ac yn sgleinio. Edrychaf ymlaen at weld Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cefnogi'r busnesau newydd hyn o ardal y Canolbarth yn eu hymdrechion ymchwil a datblygu.” Rhannwyd y rhaglen rhwng Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a Nurture Ventures, cwmni ymgynghori ynghylch parodrwydd i fuddsoddi ym Mhort Talbot. Dywedodd Jeff Bartlett, sylfaenydd Nurture Ventures: “Mae awydd mawr am entrepreneuriaeth ac arloesedd yng nghanolbarth Cymru ac mae llwyddiant y rhaglen hon yn dyst i hynny. Bydd adeiladu'r campws newydd cyffrous yn rhoi hwb arall i'r rhai sy'n cychwyn busnesau, gan eu helpu i gael eu syniadau oddi ar y ddaear.”

Wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, BBSRC - rhan o UKRI a Phrifysgol Aberystwyth, bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnig ystod o gyfleusterau o safon uchel i gefnogi arloesedd, gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, bio-brosesu a biotechnoleg ledled Cymru a thu hwnt.

Yn ystod bore prysur iawn, clywodd y panel – a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Fanc Datblygu Cymru ac Angels Invest Wales - ystod amrywiol o gyflwyniadau, gyda syniadau arloesol yn cynnwys ffermio 'aeroponic' fertigol dan do a biocarbonau wedi'u peiriannu i liniaru amodau pridd niweidiol a llygredig. Er nad oedd disgwyl buddsoddiadau o ganlyniad i’r cyflwyniadau, derbyniodd y cyfranogwyr oll adborth gwerthfawr ar faint o botensial buddsoddi oedd gan eu syniadau arloesol neu’u syniadau busnes.

Un o'r datblygiadau arloesol a gafodd ei gyflwyno i’r panel oedd system cynhyrchu bwyd sy’n defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i reoli’r amgylchedd. Dywedodd William Stiles, cyd-sylfaenydd yn TechFarm: “Bu'r broses BioAccelerate yn brofiad buddiol iawn, ac mae wedi ein helpu i lunio'r weledigaeth ar gyfer ein busnes. Roedd y gweithdai yn amrywiol a rhyngweithiol ac roedd y sesiynau mentora un-i-un yn gynhwysfawr a thrylwyr iawn.”

Dechreuodd y gwaith o ddatblygu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth ar 2 Gorffennaf ac mae'n ceisio helpu cwmnïau ar bob cam o’u datblygiad yng Nghanolbarth Cymru a thu hwnt i wireddu eu huchelgais a thyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, bio-brosesu a biotechnoleg. Mae swyddfeydd ac ystafelloedd cyfarfod wedi bod ar gael ar y safle am flwyddyn, ac mae'r gymuned fusnes yn parhau i dyfu wrth i fwy o denantiaid symud i mewn.

Casglu Sbwriel gyda AberInnovation yn Nhraeth y Borth

13/07/2018
Ben Jones
Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

Cynhaliodd Bloc Swyddfa AberInnovation ei digwyddiad cymdeithasol cyntaf ddydd Sadwrn 30ain Mehefin 2018 wrth iddynt gasglu sbwriel ar hyd traeth y Borth.

Bu aelodau o staff AberInnovation, tenantiaid y bloc swyddfa, a'u perthnasau yn gweithio eu ffordd ar hyd traeth y Borth tuag at Ynyslas yn casglu sbwriel, gan gymryd amser i fynd am 'dip' cyflym yn y môr i oeri eu hunain gan ei fod yn ddiwrnod berwedig!

Roedd Tîm Caru Ceredigion o'r Cyngor Sir yn garedig iawn yn rhoi benthyg yr holl offer am ddim ac fe gasglon ni bob math o blastigion, darnau o rwyd pysgota neilon, caniau/poteli diod, hen bâr o sanau a hyd yn oed cewyn – erchyll! Roedden ni i gyd yn teimlo ein bod wedi cyflawni rhywbeth gwerth chweil ac yn bwriadu ei wneud yn ddigwyddiad rheolaidd!

aberinnovation

Mwynhau gwobr haeddiannol yn y caffi Sands yn y Borth!

Dechrau gwaith adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

27/06/2018
Ben Jones

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.

Bydd y Campws Arloesi yn meithrin cydweithio rhwng busnes a’r byd academaidd, gan ddarparu cyfleusterau ac arbenigedd o’r radd flaenaf i'r sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biotechnoleg.

Dyfarnwyd y cytundeb adeiladu ar gyfer y datblygiad uchelgeisiol i Willmott Dixon Construction Limited a disgwylir i’r gwaith gymryd dwy flynedd i'w gwblhau.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn ddatblygiad eithriadol a ddaw â phartneriaethau diwydiannol a swyddi newydd i'r rhanbarth. Mae’n enghraifft o’r Brifysgol yn cydweithio er mwyn sicrhau bod yr ymchwil rhagorol sydd yn cael ei wneud yma - ac yn arbennig yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn gweithio fel catalydd ar gyfer gwaith arloesol a fydd yn effeithio ar yr economi yn ehangach.”

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am ei chefnogaeth drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) ac i’r BBSRC, sydd yn rhan o UK Research and Innovation, am eu cefnogaeth, ac i Gyngor Sir Ceredigion sydd wedi gweithio gyda ni ar wella’r isadeiledd er budd yr ardal.”

Mae'r Brifysgol a’r Cyngor Sir eisoes wedi cydweithio'n agos i ledu’r ffordd sydd yn arwain at y campws o groesffordd yr A4159. Cwblhawyd y gwaith hwnnw yn llwyddiannus gan y Cyngor Sir ym mis Mai 2018.

Dywedodd aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion â chyfrifoldeb dros yr Economi ac Adfywio, y Cynghorydd Rhodri Evans: “Mae arloesi a mentergarwch yn ffactorau allweddol i helpu economi Ceredigion i ffynnu. Mae'r Cyngor wedi cydweithio'n agos â Phrifysgol Aberystwyth i alluogi'r datblygiad i fynd yn ei flaen, ac rwy'n falch iawn o weld y gwaith yn dechrau. Rwy'n gobeithio gweld llawer o fanteision i'r sir gyfan ar ôl i’r Campws Arloesi a Menter gael ei sefydlu.”

Ariannwyd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru (£20m), y BBSRC sydd yn rhan o UK Research and Innovation (£12m) a Phrifysgol Aberystwyth (£8.5m). Bydd yn darparu ystod o adnoddau safon uchel i gefnogi twf yn y sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biotechnoleg drwy Gymru a thu hwnt.

Dywedodd Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Wrth i ni symud i'r cyfnod adeiladu, mae llawer iawn o gwmnïau eisoes wedi mynegi diddordeb mewn defnyddio'r cyfleusterau ar y cyd ag arbenigwyr Prifysgol Aberystwyth. Eisoes gwelir addewid cynnar y Campws i hybu twf economaidd ymysg mentrwyr, cwmnïoedd newydd a phartneriaid mawr mewn diwydiant.”

Ychwanegodd Ian Jones, Cyfarwyddwr Willmott Dixon Cymru a’r Gorllewin: "Rydym yn deall arwyddocâd y prosiect hwn i'r ardal ac rydym yn falch o allu helpu i wireddu gweledigaeth Campws Arloesi a Menter Aberystwyth. Mae maint a graddfa'r prosiect yn drawiadol, ac yn tynnu sylw at ymrwymiad y Brifysgol i ddarparu cyfleusterau ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf.”

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn Cynnal Digwyddiad Marchnata fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru

26/06/2018
Ben Jones

Croesawodd Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth gynadleddwyr ar gyfer digwyddiad o'r enw 'Marchnata Arloesol: Dosbarth Meistr' ddydd Mercher 20 Mehefin. Yn ffurfio rhan o Ŵyl Arloesi Cymru - arddangosiad arloesedd ledled Cymru yn y byd busnes ac academia - roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau ar wahanol agweddau ar farchnata gan dri o ymarferwyr yn y diwydiant.

Fel arfer, dechreuodd y digwyddiad gyda chinio rhwydweithio wrth i'r cynrychiolwyr gyrraedd a chofrestru. Yna dechreuodd y cyflwyniadau gydag Anthony McAllister o PDR, ymgynghoriaeth ddylunio o Gaerdydd, a siaradodd am bwysigrwydd dylunio da mewn marchnata. Ar ôl gweithio'n ddiweddar gyda chadwyn bwytai Las Iguanas ar ailgynllunio llinell o lestri bwrdd, roedd Anthony yn gallu disgrifio'r broses ddylunio yn fanwl, a sut roedd y gwaith yn rhan allweddol o frand a lleoliad y gadwyn bwytai.

Yn dilyn hyn, disgrifiodd Eifion Loosley ymagwedd marchnata Aber Instruments hyd yn hyn. Wedi ehangu i ofod newydd yn ddiweddar ym Mharc Gwyddoniaeth Aberystwyth i gyd-fynd â'u pen-blwydd yn 30 oed, roedd gan Eifion mewnwelediad gwerthfawr iawn ar reoli gofynion marchnata cwmni lleol sy'n tyfu'n gyflym gyda sylfaen cwsmeriaid amrywiol iawn.

Yn olaf, roedd Francesca Irving, sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr yn asiantaeth marchnata Lunax Digital. Cyflwynodd Francesca gyflwyniad ar un o'i hoff bynciau: rhagfarnau gwybyddol mewn e-fasnach. Yn dilyn y cyflwyniadau, cyflwynwyd lluniaeth ysgafn tra bod y mynychwyr yn mwynhau cyfle i gael trafodaethau gyda'r siaradwyr.

Wedi'i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC/UKRI) a chan Brifysgol Aberystwyth, bydd y Campws Arloesedd a Menter yn darparu amgylchedd blaengar i annog cydweithrediad busnes ac academaidd i dyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, bio-brosesu a biotechnoleg ledled Cymru a thu hwnt.

Meddai Ben Jones, Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth: "Mae'r digwyddiadau hyn yn parhau i gyflwyno cwmnïau newydd a chyffrous yn yr ardal ac mae'n wych gweld bod cymaint o awydd i ddigwyddiadau cefnogi busnes yn y Canolbarth. Roedd bod yn rhan o Ŵyl Arloesi Cymru hefyd yn braf, ac rydym yn sicr wedi elwa o'r cynnydd yn yr amlygiad a ddaeth gyda hynny."

Mae Gŵyl Arloesi Cymru yn arddangosfa o arloesedd yng Nghymru ac mae'n rhedeg am bythefnos rhwng 16 a 30 Mehefin. Ei nod yw hwyluso cyfnewid syniadau a chysyniadau a fydd yn creu cydweithrediadau ac yn ysbrydoli cynhyrchion, atebion ac ymdrechion diwylliannol newydd arloesol yng Nghymru.

Nododd Susan Johns, Rheolwr Prosiect Gŵyl Arloesi Cymru: "Nod Gŵyl Arloesi Cymru yw goleuo sylw ar y gwaith anhygoel ac arloesol sy'n digwydd ym mhob rhanbarth o Gymru. Mae'r amrywiaeth a'r safon a ddangoswyd yn y digwyddiadau o Ŵyl eleni wedi bod yn wych, ac rydym wrth ein bodd fod digwyddiad wedi’i chynnal yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth. Roeddem yn falch o glywed y newyddion fod adeiladu ar fin dechrau ar y Campws newydd yn Aberystwyth. Mae uchelgeisiau hyn yn adlewyrchu'r Ŵyl yn union, o ran cefnogi cwmnïau lleol, ac annog busnesau ac academia i gydweithio'n agos i hwyluso cydweithio cryf, ac ysbrydoli ein cenhedlaeth nesaf o arloeswyr!"

Y Campws £40.5M yw'r datblygiad mwyaf o'i fath yng Nghanolbarth Cymru yn y blynyddoedd diwethaf a bydd yn sbardun ar gyfer datblygiad economaidd. Bydd y Campws newydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau technegol o ansawdd uchel ac offer arbenigol i gefnogi arloesedd, gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd ym meysydd bwyd a diod, bioburo ac adfer gwerth o’r llif wastraff ledled Cymru a thu hwnt.

Cymuned Fusnes y Canolbarth yn Mynychu Digwyddiad ar Reolaeth Ariannol

29/05/2018
Ben Jones
Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

Ar ddydd Iau 12 Ebrill 2018, croesawodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gwmnïau i’w digwyddiad diweddaraf i gynorthwyo busnesau, ar thema rheolaeth ariannol ac arferion gorau.

Roedd y gweithdy ‘Rheoli Arian ar gyfer Twf’ yn cynnwys pedwar cyflwyniad, a ddechreuodd drwy edrych ar y ffordd orau o drefnu cyllid cwmni newydd a phwysigrwydd rhagolygon gwerthiant cywir a realistig i sicrhau bod y cwmni’n tyfu. Yna, cafwyd cyflwyniad ar sut i ennill buddsoddiadau trwy reolaeth ariannol gadarn. Daeth y gweithdy i ben gydag astudiaeth achos gan Phil Horton, Rheolwr Gyfarwyddwr Dulas Ltd., yn pwysleisio sut mae rheoli costau gweithredu wedi galluogi i Dulas Ltd. ffynnu er gwaethaf amgylchedd polisi sy’n newid yn gyson.

Dywedodd Simon Longworth, Cyfarwyddwr Cyllid Undeb Amaethwyr Cymru a Gwasanaethau Yswiriant UAC: “Mae’n braf gweld cwmnïau lleol yn dangos diddordeb yn yr ochr ariannol o redeg busnes yn llwyddiannus. Efallai nad yw’n un o’r pynciau mwyaf cyffrous, ond mae’n sicr yn un pwysig, a gall sicrhau bod y gweithdrefnau cywir ar waith arwain at fanteision sylweddol yn y dyfodol.”

Meddai Ben Jones, Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Mae’n galondid mawr iawn gweld cymaint o bobl yn dangos diddordeb yn ein digwyddiadau cymorth busnes. Roedd yr adborth a gawsom ynglŷn a’r siaradwyr yn gadarnhaol dros ben, ac roedd yn hyfryd gweld y cwmnïau’n rhwydweithio â’i gilydd yn y digwyddiad. Mae amrywiaeth eang o gwmnïau a sefydliadau yn parhau i ddod i’n digwyddiadau, sy’n tystio i natur amrywiol entrepreneuriaeth yng nghanolbarth Cymru.”

Y digwyddiad nesaf ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth fydd ‘Marchnata Arloesol: Dosbarth Meistr’ a gynhelir ar 20 Mehefin 2018, ac a fydd yn cyd-ddigwydd â Gŵyl Arloesi Cymru, a fydd yn rhedeg rhwng 16 – 30 Mehefin.

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnig adnoddau o’r radd flaenaf i gefnogi arloesi, gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biotechnoleg ledled Cymru a thu hwnt. Bydd y cyfleusterau yn cynnwys canolfan wyddoniaeth ddadansoddol, cyfleuster biobrosesu a bioburo graddfa-beilot, a chanolfan bwyd y dyfodol o safon-bwyd. Yn ogystal â hyn, mae gofod swyddfa o amrywiol feintiau ar gael i’w llogi ar y Campws ar hyn o bryd, trwy becynnau tenantiaeth amrywiol, i gyd-fynd ag anghenion cwmnïau wrth iddynt ffynnu a thyfu.

Ariennir prosiect uchelgeisiol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, sy’n werth £40.5M, gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru; gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth.

BioAccelerate wedi’i Lansio yn BioWales

16/03/2018
Ben Jones

Mae BioAccelerate, hwylusydd busnes cyntaf Cymru yn canolbwyntio ar fasnacheiddio gwaith arloesol ym meysydd y biowyddorau a gofal iechyd, yn chwilio am ei garfan gyntaf o ddeuddeg arloeswr cynnar.

Wedi ei lansio'n ffurfiol yn BioCymru 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, cynhelir gweithdy cyntaf rhaglen BioAccelerate 19eg Ebrill 2018 fel cyd-fenter rhwng Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a Nurture Ventures. Bydd y rhaglen 12 wythnos yn gymysgedd ddwys o weithdai a mentora ymarferol a bydd cefnogaeth gan noddwyr y rhaglen yn galluogi i BioAccelerate gael ei gynnig yn rhad ac am ddim i gyfranogwyr a ddetholir.

Mae BioAccelerate yn hwylusydd busnes ymarferol sy’n helpu i fasnacheiddio arloesedd yn y sectorau gofal iechyd a biowyddoniaeth ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. Bydd y rhaglen yn helpu cyfranogwyr i ddatblygu eu syniadau arloesol i gynigion farchnad barod a bydd yn arwain at lwyfan cais am fuddsoddiad i banel o arbenigwyr o'r diwydiant. Bydd y cyfranogwyr sy'n cwblhau rhaglen BioAccelerate yn gallu disgwyl datblygu cynfas model busnes eu hunain, rhagamcanion ariannol, cyfle diffiniedig i’r farchnad, a phrisiad o’r cwmni.

Mae'r rhaglen yn ceisio recriwtio hyd at ddeuddeg arloeswr yn ei garfan gyntaf. Gwahoddwyd datganiadau o ddiddordeb ers wythnos diwethaf a byddant yn helpu'r panel recriwtio i ddewis y cwmnïau sydd â photensial ar gyfer effaith cymdeithasol a masnachol uchaf.

Dywedodd Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: "Rwyf wrth fy modd y gallwn gynnig cymorth parodrwydd buddsoddi i gwmnïau cyfnod cynnar ac entrepreneuriaid. Mae ein cymuned fusnes yng nghanolbarth Cymru yn tyfu'n gyflym ac, ac mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yma i ddatblygu rhwydweithiau a chysylltiadau drwy BioAccelerate a mentrau eraill tuag at glwstwr mwy.”

Bydd y rhaglen wedi'i strwythuro i gyfuno gweithdai gyda mentora wedi'u teilwra, sy'n cwmpasu pynciau fel prisio, eiddo deallusol a dulliau prisio cwmni. Â darpariaeth a arweinir gan Nurture Ventures, mae nod y cymorth wedi'i deilwra i baratoi cyfranogwyr detholedig gyda chynnig am fuddsoddiad parod am eu harloesedd mewn pryd ar gyfer y diwrnod llwyfan cais, lle bydd cyfranogwyr yn cael y cyfle i gystadlu am arian ac arddangos eu cynnydd dros y cynllun 12 wythnos.

Dywedodd Jeff Bartlett, cyfarwyddwr Nurture Ventures: "Ar draws Cymru, rydym yn gweld cred gynyddol yn ein harloeswyr cynhenid. Mae’r meddylfryd entrepreneuraidd cyffrous hwn yn cael cefnogaeth gan amrywiaeth o gymorth cyhoeddus a phreifat sy’n helpu i ddod â syniadau busnes i’r farchnad a chreu swyddi ac effaith gymdeithasol. Rydym wedi rhoi at ei gilydd rhaglen ymarferol 12 wythnos ddwys, sy’n gorffen gyda diwrnod llwyfan cais i ganiatáu inni garlamu masnacheiddio syniadau arloesol a chreu busnesau safon fyd-eang yng Nghymru."

Nod Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yw helpu cwmnïau yn ystod pob cam o ddatblygiad yng Nghanolbarth Cymru a thu hwnt i wireddu eu huchelgais ac i dyfu, i ffynnu ac i ysgogi twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, bio-prosesu a biotechnoleg. Ariennir datblygiad uchelgeisiol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, sy’n werth £40.5M, gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru; gan Gyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth.

Cymuned Fusnes y Canolbarth yn dod at ei gilydd ar gyfer Digwyddiad Arloesi

19/02/2018
Ben Jones

Mewn digwyddiad o’r enw ‘Creu Amser Arloesedd: Blaenoriaethu Ymchwil a Datblygu i Lwyddo’, croesawodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth pobl fusnes ar 9 Chwefror ar gyfer ei digwyddiad cyntaf o’r flwyddyn i gefnogi busnesau.

Ar sail adborth mynychwyr blaenorol, daeth y Campws â nifer o arbenigwyr o feysydd arloesi ac ymchwil a datblygu at ei gilydd i roi cyflwyniadau ar sut i feithrin meddylfryd arloesol, y credydau treth sydd ar gael i gwmnïau sy’n ymgymryd â gweithgareddau ymchwil a datblygu penodol a nifer o fentrau sector cyhoeddus ar draws Cymru a all helpu busnesau i lwyddo yn y maes heriol o arloesi ac ymchwil a datblygu hapfasnachol.

Ar ôl cinio rhwydweithio, cafwyd cyflwyniadau gan bedwar siaradwr: Bruce Stanley, Embody Cyf; Simon Renault, Innovation Point (Casnewydd); Ian Mitchell, Cyfrifwyr Mitchell Meredith; a Chris Probert, Arbenigwr Arloesi yn Llywodraeth Cymru. Clowyd y digwyddiad gyda choffi a sesiynau trafod, a fu’n gyfle i’r mynychwyr gael sgwrs un-i-un ag unrhyw un o’r cyflwynwyr ac i ofyn cwestiynau am eu hanghenion penodol.

Dywedodd Ben Jones, Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Roedd yna gymysgedd ardderchog o wynebau cyfarwydd a wynebau newydd yn y digwyddiad, ac roedd hynny’n galonogol i’w weld. Mae yna alw amlwg am ddigwyddiadau sy’n helpu busnesau i gymryd y camau nesaf i dyfu a ffynnu yn y canolbarth, ac rydym yn hynod falch ein bod yn gallu helpu i hwyluso hynny.”

Dywedodd Bruce Stanley, o’r cwmni ymgynghori Embody Cyf: “I mi, arloesi yw’r gweithgaredd mwyaf cyffrous y gall busnes ymgymryd ag ef, ac mae’n galondid mawr gweld cymaint o addewid yn y canolbarth. Mae’r busnesau a gynrychiolir yn y digwyddiadau hyn yn amrywiol, ac mae profiad a natur agored eu harweinwyr yn golygu bod dod ynghyd yn brofiad gwerthfawr iawn – ychwanegwch at hynny y weledigaeth ar gyfer dyfodol y Campws Arloesi ac mae’r blynyddoedd nesaf yn mynd i wneud hwn yn un o’r clystyrau entrepreneuraidd mwyaf arwyddocaol yn y DU.”

Bydd Campws Menter ac Arloesi Aberystwyth yn cynnig ystod o gyfleusterau ansawdd uchel i gefnogi arloesi, gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biotechnoleg ledled Cymru a thu hwnt. Bydd y cyfleusterau yn cynnwys canolfan wyddoniaeth ddadansoddol, cyfleuster biobrosesu a bioburo graddfa-beilot, a chanolfan bwyd y dyfodol o safon bwyd. Yn ogystal â hyn, mae gofod swyddfa o amrywiol feintiau ar gael i’w llogi ar y Campws ar hyn o bryd, trwy becynnau tenantiaeth amrywiol, ar gyfer cymuned o arloeswyr a mentergarwyr o’r un anian.

Ariennir datblygiad uchelgeisiol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, sy’n werth £40.5M, gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru; gan Gyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth.

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn sicrhau Tenant Newydd, Phytatec Cyf

11/12/2017
Ben Jones
Office space at AberInnovation

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA) yn falch o groesawu ail denant amser llawn, sef Phytatec Cyf, sy’n gwmni bioburo integredig. Mae’r cam hwn yn ddatblygiad cydweithredu hirdymor rhwng Phytatec Cyf a Phrifysgol Aberystwyth, lle mae ei sylfaenydd, Dr. Steve Bowra yn cydweithredu â staff academaidd ym meysydd gwella cnydau a bioburo ers nifer o flynyddoedd.

Bu Phytatec Cyf yn gweithio yn y sector biowyddorau ers Gorffennaf 2002, gan ddatblygu technolegau sy’n cefnogi trosglwyddo i fio-economi. Rhagfyr 1af 2017 fydd dyddiad cyntaf tenantiaeth y cwmni  ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, gan ymuno â’r gymuned fusnes gynyddol yng nghanolbarth Cymru.

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, sydd wedi ei leoli ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth, yn darparu cyfleusterau o’r radd flaenaf i gydweithredwyr a phartneriaid, yn cynnwys cyfleuster bioburo a biobrosesu; canolfan gwyddoniaeth ddadansoddol uwch; a chanolfan bwyd y dyfodol. Cyn i’r prif brosiect adeiladu gael ei gwblhau, mae’r Campws eisoes yn gartref i swyddfeydd wedi’u dodrefnu lle gall tenantiaid fel Phytatec Cyf gwrdd ag arloeswyr tebyg a mwynhau mynediad at arbenigedd sy’n arwain y byd yn y sectorau technoleg amaeth a biowyddorau.

Meddai Dr. Rhian Hayward, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Rwyf wrth fy modd fod Phytatec yn denantiaid ar y Campws Arloesi ac yn ystyried eu presenoldeb yn elfen bwysig o’u gweithgareddau bioburo integredig cyflym yn y DU. Edrychwn ymlaen at weld Dr. Bowra a’i gydweithwyr yn rhwydweithio â’n tenantiaid eraill ac yn elwa o rwydwaith y gymuned fusnes sydd gennym yma.”

“Bydd ein swyddfeydd yn apelio at gwmnïoedd sydd am dyfu a chyflwyno syniadau newydd i’r farchad. Bydd ein cyfleusterau, sydd wedi’u hadnewyddu i safon uchel iawn, yn arbennig o addas ar gyfer cwmnïoedd sy’n dymuno bod yn rhan o gymuned fusnes gynyddol yn y sectorau biowyddorau a thechnoleg amaeth,” ychwanegodd.

Dywedodd Dr. Steve Bowra, Rheolwr-Gyfarwyddwr Phytatec Cyf: “Mae'r datblygiad Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a'r bloc swyddfa yn cynrychioli llwyfan delfrydol lle y gallwn barhau i feithrin perthynas agos gydag arweinwyr prosiect o fewn y grwpiau biotechnoleg a bridio planhigion er mwyn budd pawb.”

Mae datblygiad uchelgeisiol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, sy’n costio £40.5M, yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; gan Gyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth.

Dod â Chwmnïau at ei gilydd mewn Digwyddiad ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth ym mis Tachwedd

08/12/2017
Ben Jones

Cynhaliodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) ddigwyddiad Cynllunio Busnes a Chynnig Syniadau ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ar 30 Tachwedd.

Fel rhan o’i ymrwymiad i helpu cwmnïau partner a thenantiaid drwy ddod â’r gymuned cymorth busnes atynt, mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnal digwyddiadau a gweithdai rheolaidd i fusnesau a mentergarwyr.

Yn ogystal â chinio rhwydweithio i’r mynychwyr, roedd y digwyddiad rhad ac am ddim yn cynnwys cyflwyniadau gan dri siaradwr gwadd: Jeff Bartlett, Nurture Ventures; Julian Sanders, Sanders Design; a Zoe Reich o Fanc Datblygu Cymru. Trafodwyd amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys ‘Hanfodion Ymgysylltu â Chwsmeriaid’, ‘Arloesi, Dylunio a Brandio’, a ‘Pharodrwydd i Fuddsoddi’.

Dywedodd Rhian Hayward, Prif Weithredwr y Campws Arloesi a Menter: “Bu’n bleser cael croesawu cynifer o wynebau newydd i adeilad y Campws Arloesi yn un o’n digwyddiadau. Ein nod yw darparu canolbwynt ar gyfer y gymuned fusnes yn y canolbarth a chynorthwyo cwmnïau i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i dyfu ac i lwyddo. Mae rhwydweithio a meithrin cysylltiadau rhwng busnesau yn rhywbeth sy’n bwysig iawn i ni, ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal llawer mwy o ddigwyddiadau yn y dyfodol."

Gall y tenantiaid ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth fwynhau llu o gyfleoedd i rwydweithio gydag arloeswyr o’r un anian â nhw, yn ogystal â manteisio ar arbenigedd o safon fyd-eang yn y sectorau technoleg amaeth a’r biowyddorau. Yn ogystal â chynnal gweithdai a digwyddiadau, mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth hefyd yn cynnig gofod swyddfa wedi’i ddodrefnu’n llawn ar ei safle a adnewyddwyd yn ddiweddar.

Wrth drafod llwyddiant y digwyddiad, dywedodd y prif siaradwr, Jeff Bartlett: "Cafwyd trafodaethau ardderchog yn y gweithdy Cynllunio Busnes a Chyflwyno Syniadau ddoe, ac roedd yn braf gweld cymaint o bobl yn dod i’r digwyddiad. Mae hyn yn pwysleisio cymaint o botensial sy’n bodoli yng ngorllewin Cymru, ac roedd yr amrywiaeth o syniadau busnes arloesol ymhlith y mynychwyr yn eang iawn."

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, y bwriedir ei gwblhau erbyn diwedd 2019, yn adnodd o’r radd flaenaf a fydd yn denu cyllid ymchwil preifat a chystadleuol fel bod cwmnïau ac ymchwilwyr yn medru cydweithio ar brosiectau ymchwil i hybu’r bio-economi. Mae’r Campws yn tanlinellu ymroddiad Prifysgol Aberystwyth i sicrhau mwy o ymchwil rhyngddisgyblaethol ac arloesedd mewn dyfodol sy’n canolbwyntio fwyfwy ar ymchwil a datblygu traws-sector i greu cynnyrch a gwasanaethau newydd.

Ariennir prosiect uchelgeisiol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, sy’n werth £40.5M, gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru; gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth.

Gwahodd myfyrwyr mentrus i ymgeisio am InvEnterPrize 2018

23/11/2017
Ben Jones

Mae rhifyn 2018 o gystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei lansio, gyda gwobr o £10,000 i'r ymgeisydd buddugol.

Bellach yn ei phedwerydd rhifyn, mae InvEnterPrize yn cynnig cyfle i fyfyrwyr entrepreneuraidd gyflwyno eu syniadau i banel o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus ac amlwg, dan gadeiryddiaeth yr Athro Donald Davies o Goleg Imperial, Llundain.

Bydd y cais llwyddiannus yn gallu buddsoddi ei enillion mewn offer, cyfleusterau neu wasanaethau proffesiynol er mwyn gwireddu’r ddyfais neu syniad cychwyn busnes.

Hefyd, i’w ennill eleni mae blwyddyn o ofod swyddfa am ddim yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth, i’r sectorau bio-wyddoniaeth, gwyddorau bywyd ac amaethyddol.

Ond mae llawer mwy i InvEnterPrize nac ennill y brif wobr.

Bydd ymgeiswyr hefyd yn gallu chwilio am gyngor arbenigol a mynychu cyfres o weithdai a chyflwyniadau sydd yn cael eu harwain gan bobl busnes llwyddiannus, wrth iddynt ddatblygu eu cynigion terfynol, gan dderbyn cyngor gwerthfawr ar hyd y daith.

Gwahoddir rhestr fer o blith yr ymgeiswyr i gyflwyno’u cynigion busnes i banel o feirniaid ar ffurf Dragon’s Den ar ddydd Llun 19 Mawrth 2018.

Lansiwyd rhifyn 2018 o’r gystadleuaeth ddydd Llun 13 Tachwedd gan yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Dywedodd yr Athro Treasure: “Mae'n bleser mawr gennyf lansio InvEnterPrize 2018. Mae prifysgolion yn chwaraewyr allweddol o ran cynnal a hyrwyddo gweithgaredd economaidd yn eu hardaloedd lleol, ac mae eu hymchwil arloesol yn sail i lawer o ddatblygiadau technolegol ein hoes ni. Yn yr un modd, yr ydym am annog creadigrwydd, gwreiddioldeb a mentergarwch ymhlith ein myfyrwyr, ac rwy'n falch iawn o weld InvEnterPrize yn cynnig y cyfle i ddatblygu a lansio menter fusnes a gyrfa lwyddiannus.”

Bydd cystadleuwyr eleni yn gobeithio efelychu llwyddiant Kar-go, a gipiodd brif wobr yn 2017.

Cerbyd dosbarthu di-yrrwr yw Kar-go a ddatblygwyd gan y myfyrwyr Ariel Ladegaard ac Aparajit Narayan, a’r cyn-fyfyriwr Pasi William Sachiti.

Cyflwynwyd siec am £10,000 i Ariel a Pasi gan Alana Spencer, enillydd The Apprentice.

Dywedodd Cadeirydd panel beirniadu InvEnterPrize, yr Athro Donald Davies: “Rwy'n falch iawn o fod unwaith eto ar y panel beirniadu ar gyfer InvEnterPrize. Bu Aberystwyth yn gymorth mawr i mi sefydlu fy ngyrfa ac mae’n hyfryd cael y cyfle i annog cenhedlaeth newydd o fyfyrwyr i fyd busnes. Rydym yn chwilio am sbarc yn ein henillydd neu dîm buddugol; mae angen i’r syniad i fod yn unigryw ac yn gyraeddadwy, ond rydym hefyd am fyfyriwr neu fyfyrwyr sydd yn credu yn eu cynnyrch a bod ganddynt y dycnwch i lwyddo.”

Noddir InvEnterPrize drwy gyfraniadau gan gyn-fyfyrwyr y Brifysgol, ac mae’r gystadleuaeth yn cael ei threfnu gan Wasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol.

Datblygwyd y cysyniad gwreiddiol dros nifer o flynyddoedd gan hyrwyddwr entrepreneuriaeth y Brifysgol, Tony Orme.

Yn y lansiad dywedodd Tony: “Drwy InvEnterPrize mae ein myfyrwyr yn cael mynediad i rai o'n cyn-fyfyrwyr busnes mwyaf dylanwadol; cyfle i’w holi a darganfod cyfrinach llwyddiant. Mae'r arian yn gymorth gwych tuag at gostau cychwyn busnes ond y cyngor a'r cymorth fydd fwyaf gwerthfawr. Rydym yn ffodus bod gennym raddedigion sydd am roi rhywbeth yn ôl a gweithio gyda'r myfyrwyr, ac mae eu haelioni mewn amser a chyllid yn ysbrydoliaeth.”

Lansiwyd InvEnterPrize yn 2012, a’r enillydd cyntaf oedd Jake Stainer a'i wefan ddysgu iaith www.Papora.com.

Dywedodd Jake Stainer: “Roedd y syniad am Papora wedi bod gen i ers rhai blynyddoedd ond nid oedd gen i unrhyw fath o gyllid. Yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth penderfynais wneud cais. Ar ôl ennill, aeth InvEnterPrize â’m busnes i'r lefel nesaf ac rwyf wedi llwyddo i gyflawni cymaint o bethau na fyddai wedi bod yn bosibl o'r blaen. Mae Papora yn tyfu bob mis, diolch i InvEnterPrize.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni, Louise Jagger; "Gall Gwobr InvEnterPrize olygu cymaint i rywun sydd â syniad gwych y mae angen y cymorth a'r arweiniad ariannol er mwyn ei sefydlu. Rydym yn ddiolchgar iawn i'r cyn-fyfyrwyr sy'n parhau i gyfrannu mor hael tuag at Gronfa Aber sy'n cyllido’r wobr ariannol ac i’r cyn-fyfyrwyr a chefnogwyr sydd yn rhoi o’u hamser i fod ar y panel beirniadu.”

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig rhaglen lawn o ddigwyddiadau i gefnogi gweithgaredd entrepreneuraidd ymhlith myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a staff. Mae rhagor o wybodaeth am AperPreners ar lein yma.

Y Cwmni Tenant cyntaf yn cyd-leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth

29/06/2017
Douglas Owen
Dr Rhian Hayward and Richard Glover Davies

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn falch iawn o groesawu’r cwmni tenant cyntaf i gymryd lle amser-llawn yn ei swyddfeydd sydd newydd gael eu hadnewyddu.

Bydd Gloversure Cyf, cwmni arobryn sydd â’i bencadlys yn y Trallwng ac sy’n gweithio yn y diwydiant rhyngrwyd / telathrebu ers mis Gorffennaf 2004, yn cychwyn tenantiaeth ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth o fis Mehefin 2017 i feithrin ei uchelgeisiau gyda’i ddatblygiadau mewnol ym maes technoleg amaeth ac i recriwtio graddedigion medrus o Brifysgol Aberystwyth.

Wedi’u lleoli 3 milltir yn unig o dref Aberystwyth, bydd y swyddfeydd newydd yn cynnig cysylltiadau eithriadol i’r arbenigedd sydd ar gael ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd y swyddfeydd yn apelio at gwmnïau sy’n awyddus i dyfu ac i ddod â syniadau newydd i’r farchnad. Bydd y cyfleuster, a adnewyddwyd i safon uchel, yn darparu’n benodol ar gyfer cwmnïau sy’n dymuno bod yn rhan o gymuned fusnes sy’n tyfu yn sectorau’r biowyddorau a thechnoleg amaeth.

Dwedodd Dr Rhian Hayward, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Rwy’n falch iawn o groesawu Glovesure fel ein tenant cyntaf. Mae gan y cwmni enw ardderchog a hanes eithriadol o gyflawni yn eu maes, ac maent yn awyddus i ehangu eu cynllun datblygu mewnol. Byddwn yn eu cefnogi cymaint â phosib i gyflawni’r amcanion hyn, ac rydyn yn falch bod Glovesure yn aelod sylfaenol o’n cymuned”.

Dwedodd Richard Glover Davies, Rheolwr Gyfarwyddwr Gloversure: “Rydym yn edrych ymlaen at helpu mwy o fusnesau yn ardal Aberystwyth a phrosiectau o fewn y Brifysgol. Rydym wedi bod yn awyddus i agor swyddfa yn ardal Aberystwyth ers blynyddoedd - a gyda chynifer o dîm Glovesure wedi graddio o’r Brifysgol dros y blynyddoedd, rydym yn hynod falch ein bod wedi agor swyddfa yn y Brifysgol. Mae’r adnoddau yn wych a buaswn yn ei argymell i unrhyw fusnes sy’n chwilio am gyfleuster o’r fath.”

Mae’r swyddfeydd newydd yn rhan o brosiect Campws Arloesi a Menter £40.5m Aberystwyth; un o’r datblygiadau isadeiledd mwyaf yng Cymru mewn blynyddoedd diweddar, a fydd yn sbardun i dwf economaidd. Bydd y Campws Arloesi yn cynnig adnoddau technolegol i gefnogi arloesedd yn y sectorau bwyd a diod, bioburo a biotechnoleg ledled Cymru a thu hwnt. Bydd y Campws, y bwriedir ei gwblhau yn 2019, yn croesawu cwmnïau o gadwyni cyflenwi ledled y Deyrnas Gyfunol, ac yn cynorthwyo’r gymuned o fusnesau lleol i feithrin cysylltiadau ehangach a phartneriaethau newydd.

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cefnogi Dathliad Mawreddog Dydd Gŵyl Dewi a drefnir gan sefydliad Cymru yn Llundain

07/03/2017
Douglas Owen

Cafodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA) cyf. yr anrhydedd o gefnogi dathliad blynyddol Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain yn Neuadd y Gorfforaeth ar yr 28ain o Chwefror 2017.

Rhoddodd Dr Timothy Brain OBE, Cadeirydd CAMA cyf, gyflwyniad i’r gwesteion ar y cynnig arfaethedig gan Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth i ddarparu arbenigedd ac ystod o gyfleusterau gorau’r byd er mwyn cefnogi arloesi.

Yn ogystal, rhoddodd Dr Brain amlinelliad o weledigaeth y prosiect, sef galluogi mentrau masnachol i dyfu, i ffynnu, a gyrru twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, bio-brosesu a biotechnoleg yng Nghymru a thu hwnt.

Ariennir y prosiect gwerth £40.5M gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru; gan Gyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth.

Dywedodd Dr Rhian Hayward, Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth: “Roeddem yn falch o noddi’r Dathliad Dydd Gŵyl Dewi a drefnwyd gan Gymru yn Llundain. Ysbrydoliaeth oedd cael dathlu’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig ym maes arloesi a menter gyda rhai o’i chefnogwyr cryfaf yn Llundain. Amlygodd y digwyddiad a drefnwyd gan sefydliad Cymru yn Llundain yr angerdd a’r balchder a deimla Cymry am dwf Cymru, ac roeddwn yn falch o dderbyn gymaint o sylwadau cefnogol gan gyd-westeion ar yr agenda arloesi yng Nghymru”

Mae digwyddiad blynyddol Dathliad Dydd Gŵyl Dewi Cymru yn Llundain, a ddechreuodd yn 1904, yn gyfle i Gymry sy’n byw ac yn gweithio yn Llundain ddod ynghyd i ddathlu’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig. Mae gan y digwyddiad draddodiad o ddenu pobl ddylanwadol iawn, gydag Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y gwir anrhydeddus Alun Cairns AS yn bresennol yn y dathliad eleni. Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Judge, cyn-Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, a Guto Harri, Rheolwr-Gyfarwyddwr Cyfathrebu Allanol Liberty Global, oedd y siaradwyr.

Dywedodd Gaenor Howells, a drefnodd y digwyddiad “Rwy’n gobeithio y bydd cyfeillion y Cinio yn cefnogi’r prosiect hwn - un y mae ei angen yn fawr yng Ngheredigion. Mae Cymru yn Llundain yn edrych ymlaen at gynnal ein perthynas gyda Champws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Roedd y digwyddiad yn cyd-daro â 125 mlwyddiant Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Aberystwyth (OSA), sef un o’r cymdeithasau hynaf o’r math yn byd, gyda thros 9,000 o aelodau ar wasgar mewn dros 150 o wledydd ledled y byd.

Mae cais cynllunio terfynol ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi cael ei gyflwyno i Gyngor Sir Ceredigion, a disgwylir penderfyniad yn y gwanwyn. Os rhoddir caniatâd cynllunio, dylai’r gwaith adeiladu ddechrau hanner ffordd trwy 2017 a disgwylir i’r gwaith gymryd dwy flynedd i’w gwblhau.

Penodi Prif Gontractwr i adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

25/01/2017
Douglas Owen
Willmott Dixon - Principle Contractor for AIEC

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) wedi cymryd cam mawr ymlaen yn sgil penodi Prif Gontractwr.

Dyfarnwyd y Cytundeb Gwasanaethau Cyn Adeiladu i gwmni adeiladu Willmott Dixon ar ôl cynnal proses gaffael gystadleuol. Bydd y prosiect yn elwa ar brofiad aruthrol y cwmni, sydd eisoes wedi cwblhau prosiectau adeiladu cyfalaf i’r sectorau gwyddonol ac addysgol yng Nghymru.

Ariennir Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth, a bydd yn darparu adnoddau sy’n arwain y byd ynghyd ag arbenigedd i greu atebion masnachol i’r diwydiant technoleg amaeth.

Bydd Willmott Dixon yn cydweithio’n agos â thîm dylunio’r prosiect dros y misoedd nesaf i ddatblygu ymhellach ddyluniad technegol manwl i’r campws newydd.

“Ar ôl cynnal proses gaffael drylwyr, mae’n bleser gennyf gadarnhau bod cwmni adeiladu Willmott Dixon wedi’i benodi’n Brif Gontractwr i adeiladu’r Campws Arloesi a Menter. Mae’r cyhoeddiad hwn yn garreg filltir bwysig i’r prosiect ac yn dod â ni gam yn nes at wireddu’r weledigaeth,” meddai Huw Watkins, Cyfarwyddwr Prosiect AIEC.

Ar ran cwmni adeiladu Willmott Dixon, dywedodd y rheolwr gyfarwyddwr, Neal Stephens, “Byddwn yn cydweithio â’r tîm dylunio, ac yn defnyddio ein profiad a’n gallu i ddarparu’r atebion gorau i Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth a’i adnoddau sydd gyda’r gorau yn y byd i sbarduno twf yn yr economi.”

Ymhlith yr adnoddau y bwriedir eu darparu ar y Campws Arloesi a Menter mae Canolfan Bio-buro, Canolfan Bwyd y Dyfodol, labordai Gwyddor Ddadansoddol ac adnodd Prosesu Hadau a Bio-fanc. Bydd yno hefyd fannau cyfarfod ffurfiol ac anffurfiol a swyddfeydd/labordai i gwmnïau sy’n ymroddedig i arloesi. Bydd y Campws yn meithrin y galluoedd sydd eisoes ar gael yn Athrofeydd Prifysgol Aberystwyth, ac yn cydweithio’n arbennig o agos ag Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) i’w gwneud yn haws manteisio ar y galluoedd ymchwil rhagorol sydd ar gael ar hyn o bryd ac i lywio blaenoriaethau ymchwil drawsfudol yn y dyfodol.

Mae un o adeiladau presennol Campws Gogerddan a fydd yn rhan o’r Campws Arloesi a Menter eisoes wedi’i ailwampio i safon uchel ac mae yno dros 300m2 o swyddfeydd ar gael i’r gymuned fusnes eu rhentu. Mae’r cyfleuster wedi’i foderneiddio’n benodol i gwmnïau sydd am weithio ar yr un safle ag ymchwilwyr blaenllaw yn sectorau’r biowyddorau a thechnoleg amaeth.

Bydd y datblygiad newydd ar Gampws Gogerddan yn cynnig amgylchedd blaengar i helpu i sicrhau bod cydweithredu rhwng byd busnes a’r byd academaidd yn ffynnu ac yn cynnig ystod o adnoddau o safon uchel i gynnal gwaith ymchwil drawsfudol ac arloesi, lle y gall mentrau masnachol dyfu, ffynnu a sbarduno twf economaidd yng Nghanolbarth Cymru a thu hwnt.

Mae cais cynllunio terfynol wedi’i gyflwyno i Gyngor Sir Ceredigion a disgwylir y penderfyniad yn ystod gwanwyn 2017. Os ceir caniatâd cynllunio, y bwriad yw dechrau’r gwaith adeiladu ganol 2017 a disgwylir y bydd wedi’i gwblhau ymhen dwy flynedd. 

Cyflwyno cais cynllunio llawn ar gyfer Campws Arloesi a Menter £40.5m Aberystwyth

06/01/2017
Douglas Owen
View of the proposed Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

Mae Prifysgol Aberystwyth, ar y cyd â Champws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC), wedi cyflwyno cais cynllunio llawn yn ffurfiol i Gyngor Sir Ceredigion.

Wedi’i leoli ar Gampws Gogerddan y Brifysgol, bydd y datblygiad £40.5m yn cynnwys Canolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, labordai Gwyddor Ddadansoddol a Bio-fanc Hadau a Chyfleuster Prosesu.

Mae’r cais llawn yn dilyn cyfnod o ymgynghori cynhwysfawr â’r cyhoedd wrth i bobl â diddordeb yn y datblygiad gael cyfle i ddysgu mwy am y gwelliannau arfaethedig i gampws presennol Gogerddan ar gyrion Aberystwyth.

Trwy’r broses ymgynghori, derbyniodd y tîm prosiect adborth er gwybodaeth a oedd o gymorth wrth baratoi’r cais terfynol.

Dywedodd Huw Watkins, Cyfarwyddwr y Prosiect, ar ran Tîm y Prosiect; “roedd hi’n hanfodol fod y gymuned yn cael cyfle i gael golwg ar y cynigion, holi cwestiynau a dysgu mwy am y weledigaeth, yr effaith a’r amserlen. Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn ac yn arbennig o werthfawr i dîm y prosiect. Roedd yn caniatáu inni wneud cynnydd ar bethau sydd o fudd i’r gymuned, megis atebion i’r pryderon ynghylch y ffordd. Byddwn yn cydweithio â Chyngor Sir Ceredigion yn ystod y misoedd nesaf i hwyluso cyfres o welliannau fydd yn gweithio i bawb.”  

Bydd y Campws Arloesi a Menter, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth, yn darparu adnoddau sy’n arwain y byd ynghyd â’r arbenigedd i greu atebion masnachol i’r diwydiant technoleg amaeth.

Bu’r ymgynghorwyr cynllunio, Cushman & Wakefield, yn rhan annatod o’r broses, yn arbennig wrth gefnogi tîm prosiect AIEC wrth iddynt baratoi a chyflwyno’r cais cynllunio.  

Mae cyflwyno’r cais cynllunio yn garreg filltir o bwys i brosiect AIEC. Mae’n ffrwyth ymgysylltu a thrafod helaeth â Chyngor Sir Ceredigion a rhanddeiliaid lleol cyn cyflwyno’r cais, ac mae cydweithrediad a chydweithio rhwng yr holl bartïon yn allweddol i’r cais yn cael ei gyflwyno a’i ddilysu yn llwyddiannus yn unol â llwybr pwysig rhaglen gyflenwi’r prosiect” meddai Andrew Teage, Ymgynghorydd Cyswllt – Cynllunio a Datblygu gyda Cushman & Wakefield.

Bydd AIEC yn darparu amgylchedd blaengar lle y gall cydweithredu rhwng busnes a’r byd academaidd ffynnu, drwy gynnig ystod o adnoddau o safon uchel i helpu i wireddu posibiliadau gwaith ymchwil ac arloesi, a chynnig cyfle i fentrau masnachol i dyfu, ffynnu a sbarduno twf economaidd yng Nghanolbarth Cymru a thu hwnt.

Bydd hefyd yn darparu mannau ffurfiol ac anffurfiol i gynnal cyfarfodydd a swyddfeydd/labordai at ddefnydd cwmnïoedd.

Bydd yn adeiladu ar y galluoedd sydd eisoes yn bodoli yn Athrofeydd Prifysgol Aberystwyth, gan gydweithio’n arbennig o agos gydag Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) i wella’r adnoddau ymchwil ardderchog a gynigir ar hyn o bryd, a’u gwneud yn fwy hygyrch.

Mae un o’r adeiladau presennol a fydd yn rhan o’r Campws ar safle Gogerddan eisoes wedi’i adnewyddu i safon uchel, gan ddarparu dros 300m2 o ofod y gall y gymuned fusnes ei rentu ar gyfer swyddfeydd. Mae’r cyfleuster wedi’i foderneiddio i ddarparu’n benodol ar gyfer cwmnïoedd sy’n dymuno gweithio yn yr un lle ag ymchwilwyr blaengar yn y sectorau biowyddorau a thechnoleg amaeth.

Disgwylir penderfyniad ar y cais cynllunio yng ngwanwyn 2017. Os ceir caniatâd cynllunio, bwriedir dechrau adeiladu ganol 2017 a disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd dwy flynedd i’w gwblhau.

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyfyngedig yn penodi ei Brif Swyddog Gweithredol cyntaf

25/11/2016
Douglas Owen
Chief Executive Officer - Dr Rhian Hayward MBE

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyfyngedig yn falch iawn o gyhoeddi penodiad ei Brif Swyddog Gweithredol cyntaf.

Bydd Dr Rhian Hayward MBE yn cychwyn yn y swydd ym mis Ionawr 2017 ac yn arwain y fenter newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol, a grëwyd i adeiladu a rhedeg y Campws Arloesi a Menter (AIEC) arfaethedig ar gyrion Aberystwyth.

Mae gan Dr Hayward gyfoeth o brofiad hynod berthnasol a enillwyd dros gyfnod o bum mlynedd ar hugain yn gweithio yn y sectorau preifat a chyhoeddus yn canolbwyntio ar ddod â chynnyrch i’r farchnad yn y sector gwyddorau bywyd. Mae’n ymgymryd â swydd y Prif Swyddog Gweithredol yn dilyn ei swydd ddiweddar fel Pennaeth Cyfnewid Gwybodaeth yn Adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi Prifysgol Aberystwyth.

Cyn ymuno â Phrifysgol Aberystwyth, bu Dr Hayward yn gweithio yn y sector preifat yn rhedeg busnes ymgynghori a oedd yn cynghori buddsoddwyr, prifysgolion a busnesau bach a chanolig ynghylch masnacheiddio technolegau gwyddor bywyd cyfnod cynnar. Cyn hynny, cyflawnodd amryw rolau masnachol ym meysydd marchnata, datblygu busnes a rheoli cynnyrch yn y diwydiant biotechnoleg.

“Rwy’n falch iawn o’r cyfle i arwain Campws Arloesi a Menter Aberystwyth a chynnig cyfle ardderchog i gwmnïau arloesi trwy gydweithio ag arbenigwyr o Brifysgol Aberystwyth” meddai Dr Hayward.

“Bydd y campws yn darparu adnoddau o safon fyd-eang yng Nghymru i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd ar gyfer y gymuned gwyddorau bywyd gyfan. Rwy’n edrych ymlaen at gynorthwyo entrepreneuriaid, cwmnïau newydd a phartneriaid ym myd diwydiant gyda phrosiectau ehangu, i fanteisio ar adnoddau ac arbenigedd sy’n unigryw o ran eu hansawdd, eu graddfa a’u hamrywiaeth.”

Ar ôl ennill gradd BSc. dosbarth cyntaf mewn Bioleg o Goleg King’s, Llundain, a chwblhau ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Rhydychen, aeth Dr Hayward ymlaen i wneud ymchwil ôl-ddoethurol yn y National Institute of Health, Bethesda, Unol Daleithiau America. Ar ôl symud i fyd diwydiant, daliodd nifer o swyddi mewn cwmnïau newydd a deillio yn ne ddwyrain Lloegr.

Yn wreiddiol o Abertawe, dyfarnwyd MBE i Dr Hayward am wasanaethau i Entrepreneuriaeth yng Nghymru yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2016.

Fel Prif Swyddog Gweithredol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyfyngedig, bydd Dr Hayward yn gyfrifol am ddarparu arweinyddiaeth weithredol a sicrhau cynaliadwyedd y campws newydd, a chyfrannu at sbarduno twf economaidd yn yr ardal a thu hwnt trwy greu swyddi uchel eu gwerth a chymuned o gwmnïau llewyrchus sy’n seiliedig ar wybodaeth.

Dywedodd Dr Timothy Brain, Cadeirydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyfyngedig “Rydym yn hynod falch bod Dr Hayward wedi’i phenodi i’r swydd. Mae wedi dangos bod ganddi weledigaeth glir i sicrhau bod y Campws Arloesi a Menter yn llwyddo. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda hi.”

Bydd y Campws Arloesi a Menter, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru, a chan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth, yn darparu cyfleusterau sy’n arwain y byd ynghyd â’r arbenigedd i greu atebion masnachol i’r diwydiant technoleg amaeth.

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn adeiladu ar yr adnoddau sydd eisoes yn bodoli yn Athrofeydd Prifysgol Aberystwyth, gan gydweithio’n arbennig o agos gydag Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) i wella’r adnoddau ymchwil ardderchog a gynigir ar hyn o bryd, a’u gwneud yn fwy hygyrch. Mae’r adnoddau arfaethedig ar gyfer y Campws yn cynnwys Canolfan Bio-buro, Canolfan Bwyd y Dyfodol, labordai Gwyddoniaeth Ddadansoddol a Bio-fanc Hadau a Chyfleuster Prosesu. Bydd hefyd yn darparu mannau ffurfiol ac anffurfiol i gynnal cyfarfodydd a swyddfeydd/labordai at ddefnydd cwmnïau.

Digwyddiad Ymgynghori Cymunedol Llwyddiannus wedi’i gynnal ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

20/10/2016
Douglas Owen

Cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth ac AIEC Cyf Ddigwyddiad Ymgynghori Cymunedol yn Neuadd y Pentref, Penrhyncoch ddydd Mawrth 18 Hydref fel rhan o gyfnod ymgynghori 28-diwrnod ar y cais cynllunio drafft ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Roedd y digwyddiad yn gyfle i unrhyw bartïon â diddordeb glywed mwy am y gwelliannau arfaethedig i gampws presennol Gogerddan. Fe wnaeth hefyd ddarparu adborth hynod defnyddiol i dîm y prosiect i’w helpu i baratoi’r cais cynllunio terfynol, a gyflwynir tua diwedd 2016.

Wrth siarad ar ran Tîm y Prosiect, dywedodd Huw Watkins, Cyfarwyddwr y Prosiect; “roeddem yn falch iawn o weld cymaint o bobl yn dod i’r digwyddiad, ac mae’n dangos bod yna ddiddordeb gwirioneddol ynglŷn â Champws Arloesi a Menter Aberystwyth. Cawsom adborth gwerthfawr oddi wrth y trigolion lleol a pherchnogion busnesau, gyda phwyslais penodol ar welliannau i’r ffordd fawr, ac fe fyddwn yn gweithio’n agos â Chyngor Sir Ceredigion yn ystod y cyfnod ymgynghori i geisio dod o hyd i ateb a fydd yn gweithio i’r holl randdeiliaid.”

Bydd y Campws Arloesi a Menter, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru, a chan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth, yn darparu adnoddau o safon fyd-eang ynghyd â’r arbenigedd i greu atebion masnachol ar gyfer y diwydiant technoleg amaeth.

Mae’r adnoddau arfaethedig ar gyfer y Campws yn cynnwys Canolfan Bio-buro, Canolfan Bwyd y Dyfodol, labordai Gwyddoniaeth Ddadansoddol a Bio-fanc Hadau a Chyfleuster Prosesu. Bydd hefyd yn darparu mannau ffurfiol ac anffurfiol i gynnal cyfarfodydd a swyddfeydd at ddefnydd cwmnïau.

Bydd y Campws yn sbarduno twf economaidd yn yr ardal a thu hwnt trwy greu swyddi uchel eu gwerth a chymuned o gwmnïau llewyrchus sy’n seiliedig ar wybodaeth. Bydd yn adeiladu ar yr adnoddau sydd eisoes yn bodoli yn Athrofeydd y Brifysgol, gan gydweithio’n arbennig o agos gydag Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) i wella’r adnoddau ymchwil ardderchog a gynigir ar hyn o bryd.

Digwyddiad Ymgynghori Cymunedol Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

07/10/2016
Douglas Owen

Mae Prifysgol Aberystwyth ac AIEC Cyfyngedig yn paratoi i gyflwyno cais cynllunio manwl yn hwyrach yn 2016 ar gyfer Campws Arloesi a Menter newydd Aberystwyth, a chynhelir Digwyddiad Ymgynghori Cymunedol yn Neuadd y Pentref, Penrhyn-coch ar Hydref 18fed.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i’r rheiny sydd â diddordeb ddysgu mwy am y gwelliannau arfaethedig i gampws Gogerddan. Bydd sesiwn galw heibio o 5.30yh, a bydd cyflwyniad ar gynigion AIEC am 7yh.

Bydd y campws, sydd ar gyrion Aberystwyth ar Gampws y Brifysgol yng Ngogerddan, yn darparu cyfleusterau sy’n arwain y byd a’r arbenigedd i greu atebion masnachol i’r diwydiant technoleg amaeth.

“Trefnwyd y digwyddiad i roi cyfle i’r gymuned leol ymgysylltu’n uniongyrchol â phrosiect AIEC o’r adeg gynharaf posibl. Edrychwn ymlaen at rannu ein gweledigaeth gyffrous ar gyfer y buddsoddiad a chyflwyno’r cynlluniau arfaethedig ar gyfer gwireddu’r weledigaeth honno” meddai Huw Watkins, Cyfarwyddwr Prosiect AIEC.

Bydd y cyfleusterau arfaethedig yn cynnwys Canolfan Bioburo, Canolfan Fwyd y Dyfodol, labordai Gwyddoniaeth Ddadansoddiadol a Chyfleuster ar gyfer Prosesu Hadau a Biobanc. Darperir hefyd fannau cyfarfod ffurfiol ac anffurfiol a swyddfeydd. Bydd y Campws Arloesi newydd yn gwella capasiti’r Brifysgol yn y sector technoleg amaeth, a bydd niferoedd staff a myfyrwyr ar safle Gogerddan yn gyson â threfniadau presennol y Brifysgol.

Andrew Teage, Ymgynghorydd Cyswllt gyda Cushman & Wakefield sy’n arwain y tîm ymgynghori sy’n cynnig arweiniad ar gynllunio a chyngor ar gyfer y prosiect. Bydd Andrew yn hwyluso’r digwyddiad ymgynghori, a bydd wrth law, gyda’i gydweithwyr, i ateb cwestiynau ynglŷn â’r cynigion a threfn y cais cynllunio.

Bydd yr AIEC yn gyrru twf economaidd yn y rhanbarth a thu hwnt trwy greu swyddi gwerthfawr a chwmnïoedd ffyniannus sy’n seiliedig ar wybodaeth. Bydd yn adeiladu ar y galluoedd sydd eisoes ar gael yn Athrofeydd y Brifysgol, gan gydweithio’n agos gydag Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) i wella’r galluoedd ymchwil rhagorol sy’n cael eu cynnig ar hyn o bryd.

Mae AIEC yn cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru; Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth.

Proses gaffael i adeiladu prosiect Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn dechrau’n ffurfiol

11/05/2016
Douglas Owen
The proposed Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

Mae’n bleser gan AIEC Cyfyngedig a Phrifysgol Aberystwyth gyhoeddi bod y broses gaffael gyhoeddus i benodi Prif Gontractwr i brosiect Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) wedi dechrau’n ffurfiol drwy ryddhau Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw. Mae AIEC Cyfyngedig a Phrifysgol Aberystwyth yn bwriadu cynnal proses gaffael ar y cyd, gydag AIEC Cyfyngedig yn gweithredu fel yr Awdurdod Contractio, ac yn rheoli’r weithdrefn ar ei ran ei hun ac ar ran Prifysgol Aberystwyth.

Rhyddhawyd yr Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw yn ddiweddar drwy byrth caffael GwerthwchiGymru a Chyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, ac mae dau Ddigwyddiad Cyswllt â’r Farchnad Cyn Caffael wedi eu trefnu er mwyn rhoi cyfle i’r gadwyn gyflenwi adeiladu gael gwybod mwy am brosiect AIEC.

Cynhelir y digwyddiad cyntaf yn Aberystwyth ddydd Iau 26 Mai 2016 a’r ail ym Mae Caerdydd ddydd Gwener 27 Mai 2016. Rhaid i bawb sydd â diddordeb mewn dod i’r naill neu’r llall o’r Digwyddiadau Cyswllt Cyn Caffael, neu i’r ddau, gofrestru cyn 4pm ddydd Mercher 18 Mai 2016 drwy anfon ebost i aiecadmin@aber.ac.uk, gan restru enwau, cyfeiriadau ebost a theitlau swyddi pawb a fydd yn bresennol (dim mwy na 2 o bob sefydliad). Mae croeso i bob cyflenwr adeiladu ddod i’r digwyddiadau (yn unol â chwmpas yr Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw), ond mae’n rhaid cofrestru ymlaen llaw fel y nodir uchod.

Bydd y Campws Arloesi a Menter, sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru, a chan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth, yn darparu cyfleusterau sy’n arwain y byd ynghyd â’r arbenigedd i greu atebion masnachol i’r diwydiant technoleg amaeth.

Dywedodd Huw Watkins, Cyfarwyddwr Prosiect AIEC: “Mae’r cyhoeddiad hwn heddiw’n garreg filltir bwysig i’r prosiect ac yn gyfle i bawb sydd â diddordeb i gael gwybod mwy am gyflenwi nwyddau a gwasanaethau i ddarparu cyfleuster ymchwil ac arloesi sy’n arwain y byd.”

Mae un o’r adeiladau sydd eisoes ar y safle ac a fydd yn rhan o’r Campws Arloesi a Menter ar safle Gogerddan wedi ei ailwampio i safon uchel ac yn darparu dros 300m2 o swyddfeydd i’w rhentu gan y gymuned fusnes. Mae’r cyfleuster wedi ei foderneiddio i ddarparu’n benodol ar gyfer cwmnïau sydd am fod yn agosach at y rhagoriaeth ymchwil sy’n arwain y byd sy’n digwydd ymhlith gwyddonwyr IBERS (Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Prifysgol Aberystwyth).

Penodi timau ymgynghorol i ddatblygu Campws Arloesi a Menter newydd Aberystwyth, sy’n werth £40.5m

28/01/2016
Douglas Owen
AECOM IBI Cushman&Wakefield

Mae AIEC Cyf, sef menter newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC), yn falch o gyhoeddi penodiad y timau o ymgynghorwyr i gynorthwyo gyda’r datblygiad newydd. Ariannwyd y Campws Arloesi a Menter gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth, ac fe fydd yn darparu adnoddau o safon fyd-eang ynghyd â’r arbenigedd i ddod o hyd i atebion masnachol ar gyfer y diwydiant amaeth-dechnoleg.

Bydd AECOM Professional Services LLP yn darparu gwasanaethau Prosiect a Rheoli Costau ar gyfer y prosiect adeiladu sylweddol fydd yn digwydd ar gampws Gogerddan y Brifysgol, ar gyrion Aberystwyth. Yn dilyn proses gaffael lawn trwy Gyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, dyfarnwyd y contract i AECOM ar ôl cystadleuaeth ffyrnig a chlos rhwng nifer o gynigwyr uchel eu proffil.

Yn yr un modd, llwyddodd IBI Group i ennill y contract i ddarparu gwasanaeth dylunio amlddisgyblaeth, llawn ar gyfer y Prosiect, yn wyneb cryn dipyn o gystadleuaeth. Byddant yn arwain tîm dylunio amlddisgyblaeth sy’n cynnwys AECOM/MEP a Curtins Consultancy i ddarparu’r ystod lawn o wasanaethau dylunio sydd eu hangen ar gyfer prosiect mor gymhleth. Wrth siarad ar ran  IBI Group, dywedodd Mark Drane “Rydym yn falch iawn o gael bod yn rhan o ddatblygiad mor gyffrous, ac o gael y cyfle i ddylunio canolfan greadigol a fydd yn ysbrydoli cydweithrediadau llwyddiannus rhwng ymchwilwyr o safon fyd-eang a chyw fentergarwyr”.

Cushman & Wakefield sy’n cwblhau’r tîm ymgynghori a fydd yn darparu arweiniad a chyngor cynllunio ar gyfer y prosiect. Meddai Andrew Teage, Cyfarwyddwr Cynllunio Cyswllt Cushman & Wakefield: “Mae Cushman & Wakefield yn hynod falch o gael ei ddewis fel y tîm cynllunio a fydd yn gyfrifol am gynghori AIEC Cyf ar y prosiect cyffrous a heriol hwn. Byddwn yn ychwanegu gwerth i’r prosiect trwy ddarparu cyngor cynllunio blaengar sy’n seiliedig ar egwyddorion masnachol, gan edrych yn benodol ar ddichonoldeb y cynigion i fuddsoddi yn y campws, a fydd yn helpu AIEC Cyf i gwrdd â rhaglen heriol a gofynion ariannol y prosiect.”

Dywedodd Huw Watkins, Cyfarwyddwr Prosiect AIEC “Ar ôl proses gaffael drylwyr, rydym yn falch o gyrraedd y garreg filltir arwyddocaol hon yn ystod cam paratoi’r prosiect, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’r ymgynghorwyr a benodwyd i fwrw ymlaen â’r datblygiad a symud yn agosach tuag at ddarparu’r manteision sy’n gysylltiedig â’r buddsoddiad sylweddol hwn. Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiad ar gyfer y gadwyn gyflenwi yn y gwanwyn er mwyn ymgysylltu’n gynnar â chyflenwyr lleol a chenedlaethol sydd am fanteisio ar y cyfleodd ardderchog a grëwyd gan y buddsoddiad yn y Campws Arloesi a Menter.”

Mae un o adeiladau presennol safle Gogerddan eisoes wedi’i adnewyddu i safon uchel a bydd yn darparu dros 300m2 o ofod swyddfa rhentadwy i’r gymuned fusnes. Mae’r safle wedi’i foderneiddio’n benodol ar gyfer cwmnïau sy’n awyddus i symud yn nes at y rhagoriaeth ymchwil o safon fyd-eang a wneir gan wyddonwyr yn IBERS.

Ariannwyd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; gan y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a chan Brifysgol Aberystwyth.

Cwmnïau’n cael rhagolwg ar gynlluniau Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

27/11/2015
Douglas Owen

Cynhaliwyd digwyddiad ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ddiweddar yn trafod Cyllid ac Adnoddau ar gyfer Arloesi, ac yn rhoi cipolwg cynnar i gwmnïau ar y gwaith sy'n cael ei wneud i ddefnyddio buddsoddiad gwerth £40.5m i wireddu'r weledigaeth am gampws newydd ar gyfer Arloesi a Menter.

Cynhaliwyd y digwyddiad ar 19 Tachwedd, ac fe ddaeth mwy na 30 o wahanol gwmnïau, yn amrywio o gynhyrchwyr bwyd lleol, i fusnesau technoleg amaeth rhyngwladol.  Rhoddodd gyfle i'r cynadleddwyr gael rhagolwg ar sut y gallai'r datblygiadau arfaethedig hyn eu helpu a'u cefnogi â'r cynlluniau sydd ganddynt i ddatblygu eu busnesau.

Agorwyd y digwyddiad gan yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor dros Ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac un o'r prif amcanion oedd rhannu gwybodaeth am sut y gallai cyfuniad o ragoriaeth wyddonol, yr adnoddau diweddaraf oll, a phecynnau ariannu newydd yrru gwaith arloesol a thwf yn y diwydiannau bwyd, iechyd, biodechnoleg a thechnoleg amaeth.  Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i'r cynadleddwyr gael dweud eu dweud am y ddarpariaeth arfaethedig er mwyn sicrhau y bydd ganddi'r potensial gorau posib i hybu gweithgarwch menter a masnach yn y dyfodol.

Roedd y siaradwyr yn cynnwys Huw Watkins, Cyfarwyddwr Prosiect CAMA a roes fraslun o'r cyfleoedd i hwyluso twf busnesau yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth, a'r Athro Jamie Newbold, Cyfarwyddwr Ymchwil yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth a roes ddiweddariad ar Strategaeth Ymchwil IBERS. Cafwyd cyflwyniadau hefyd gan gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru, a roes wybodaeth am y rhaglen SMART ar gyfer ariannu arloesi yng Nghymru.

Daeth y digwyddiad i ben â sesiwn holi ac ateb, yn rhoi'r cyfle i'r cynadleddwyr godi unrhyw gwestiynau llosg a sbardunwyd gan weithgareddau'r bore hwnnw.  Ar ôl y digwyddiad, dywedodd Huw Watkins, Cyfarwyddwr Prosiect CAMA "Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud ers cael y buddsoddiad tua blwyddyn yn ôl, ac roeddem yn teimlo ei bod hi'n bryd inni rannu peth o'r wybodaeth honno â'r cwmnïau sy'n debygol o elwa o'r prosiect.  Hwn oedd y cyntaf o lawer o ddigwyddiadau tebyg a gynhelir i godi ymwybyddiaeth ac annog cwmnïau i ymuno yn gynnar â'r prosiect".

Ychwanegodd Dr Jonathan Hughes o Pennotec, a ddaeth i'r digwyddiad, "gallai campws CAMA, gyda phopeth ar un safle, feithrin cyswllt agosach rhwng cwmnïau technoleg werdd a chynhyrchwyr a defnyddwyr yn ein sectorau bwyd-amaeth ac iechyd".

Mae'r braslun ar gyfer y Campws Arloesi a Menter yng Ngogerddan ar gyrion Aberystwyth wedi'i gymeradwyo'n ffurfiol gan Fwrdd y Prosiect a bydd y camau nesaf yn cynnwys gwaith pellach ar y dylunio, cael caniatâd cynllunio a dewis prif gontractwr.  Bwriedir cynnal digwyddiad ar gyfer y gadwyn gyflenwi yng ngwanwyn 2016.

Ariannwyd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; gan y BBSRC (Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a'r Gwyddorau Biolegol) a chan Brifysgol Aberystwyth.

Mae un o adeiladau presennol safle Gogerddan eisoes wedi'i adnewyddu i safon uchel ac mae'n darparu dros 300m2 o le sydd ar gael i'w logi ar gyfer swyddfeydd.  Mae'r safle wedi'i foderneiddio ar gyfer cwmnïau sy'n awyddus i symud yn nes at y rhagoriaeth ymchwil sy'n arwain y byd a wneir gan wyddonwyr yn IBERS.